Hodnocení a testování angličtiny pro děti a mládež ve věku od 7 do 17 let

Víme, že chcete mít přehled o tom, jak vaše dítě dělá pokroky v angličtině. Naše průběžné hodnocení a testování jazykových znalostí poskytuje jasný přehled o jejich silných a slabých stránkách a budoucích studijních cílech.

Učitelé pomáhají žákům identifikovat, co jim jde dobře a v čem se naopak musí zlepšit. To je založeno na hodnocení jejich jazykových znalostí, dovedností a výsledků ve třídě.

Jak se můžete informovat a angažovat?

Velmi nám záleží na tom, abychom vás informovali o pokrocích vašeho dítěte. Zde se dozvíte, jak se můžete zapojit.

  • Cíle lekcí najdete na diskusním fóru vzdělávacího portálu.
  • Sledujte pokroky vašeho dítěte ve vzdělávacím portálu.
  • Na konci každého modulu si přečtěte sebehodnocení svého dítěte.
  • Budete dostávat přehled pokroku vašeho dítěte, abyste mohli oslavovat jeho úspěchy.
  • Na konci 1. a 3. trimestu jsou online třídní schůzky.

Rozvíjení schopnosti mluvit sebevědomě anglicky

Naše hodnocení a testování znalostí angličtiny pomáhají dětem získat větší povědomí o jazyce, nabrat jistotu a zlepšit se ve studiu.

Funguje to takto:

Formativní hodnocení Souhrnné hodnocení (hodnocení učitele navázané na společný evropský referenční rámec pro jazyky, CEFR)
Učitelé průběžně zapojují žáky do plnění cílů výuky prostřednictvím sebehodnocení, vzájemného hodnocení a reflektivních aktivit v rámci procesu formativního hodnocení (sdílet cíle>reflektovat>plánovat) Učitelé používají projektovou část každého magazínu s cílem prokázat s jeho pomocí žákům a rodičům dosažený pokrok.

Jak fungují naše zprávy o žácích

Zprávy učitelů obsahují aktuální informace o výkonu a pokroku vašeho dítěte. Toto jsou naše klíčová kritéria hodnocení.

Schopnost ústního projevu Při hodnocení mluveného projevu se zaměřujeme na výslovnost, slovní zásobu, sebedůvěru a snahu žáků.
Písemné dovednosti Při hodnocení písemných dovedností se zaměřujeme na pravopis a slovní zásobu. Hodnotíme také to, jak umí uspořádat své myšlenky a jak dobře je komunikují.
Samostatné učení a domácí úkoly Samostatné domácí studium je pro pokrok žáků velmi důležité. Sledujeme to na základě vyhotovených domácích úkolů, jejich úrovně, a odevzdání úkolů prostřednictvím vzdělávacího portálu.
Gramatika Naše výukové časopisy obsahují úkoly, které rozvíjejí gramatické dovednosti žáků a správné používání angličtiny. Gramatiku testujeme formou cvičení, která jsou potřeba v průběhu kurzu vypracovat.
Slovní zásoba Učitelé v každé hodině probírají nová slovíčka. Nabádáme žáky, aby nově naučenou slovní zásobu co nejvíce používali během konverzace v angličtině. Žáci jsou za používání slovní zásoby v každé lekci klasifikováni.
Závěrečné hodnocení Tato závěrečná klasifikace je založena na výsledcích vašeho dítěte, jeho aktivitě ve třídě a na vypracovaných domácích úkolech.

Více informací