Equal opportunity and diversity

British Council vytváří mezinárodní příležitosti pro občany Spojeného království a ostatních zemí a buduje vzájemnou důvěru mezi lidmi na celém světě. Naší prací je mimo jiné vytváření vztahů mezi lidmi z různých prostředí a kultur. Z tohoto důvodu je zásadní součástí práce v naší společnosti podpora diverzity a rovných příležitostí.

Pokud není uznávána a oceňována diverzita, nemůže být zajištěna rovnost příležitostí. Zjistěte více informací o rozdílu mezi rovnými příležitostmi a diverzitou a o sedmi oblastech, na které se soustředíme.

Rovné příležitosti

Rovnost příležitostí znamená, že s lidmi je zacházeno spravedlivě a bez zaujatosti a že jsou vytvořeny takové podmínky na pracovišti i v rámci širší společnosti, které podporují diverzitu a důstojnost. Rovnost příležitostí také znamená, že se snažíme napravit nerovnosti z minulosti a že s klienty, zákazníky a dodavateli jednáme konstruktivně tak, abychom podpořili inkluzi a zabránili neoprávněné diskriminaci.

Diverzita

Principem diverzity je vytváření inkluzivního prostředí a postupů, ze kterých má prospěch organizace i osoby, které s ní spolupracují. Diverzita reflektuje skutečnost, že lidé se od sebe navzájem liší v mnoha věcech. Chápání, oceňování a efektivní využívání těchto rozdílů může vést k většímu zapojení a úspěchu na individuální, týmové i organizační úrovni.

Mluvíme-li o rovných příležitostech a diverzitě, soustředíme se na sedm hlavních oblastí:

  • věk,
  • postižení,
  • rasa/etnická příslušnost,
  • pohlaví (včetně transgenderu)
  • vyznání, víra a kultura,
  • sexuální orientace,
  • rovnováha mezi prací a osobním životem.

Vytvořili jsme řadu strategií pro podporu rovných příležitostí a diverzity. Pro jejich hodnocení a realizaci používáme různé nástroje. Věříme, že nejlepším způsobem, jak podporovat rovné příležitosti a diverzitu, je jejich bezvýhradné začlenění do všech procesů, činností, politických rozhodnutí a programů. Takto vidíme podporu principů rovných příležitostí a diverzity.