Naše poslání

Snažíme se našim studentům poskytovat strukturovaný program výuky angličtiny, aby každý student maximálně zužitkoval svůj potenciál v podnětném a bezpečném prostředí.

Náš přístup

Věříme, že studenti se učí nejlépe, pokud jsou do výuky aktivně zapojeni, jsou motivováni a podporováni. Uvědomujeme si, že každý student postupuje jiným tempem a naše kurzy toto zohledňují. Naši učitelé používají různé metody a materiály, které jsou vhodné pro danou věkovou kategorii, což zajišťuje efektivní vzdělávání.

Očekáváme, že studenti budou ke vzdělávání přistupovat aktivně a budou si uvědomovat, jaké pokroky dělají. Při výuce využíváme všechny komunikační aspekty s důrazem na budování sebedůvěry při mluveném projevu. Tím studenti získají jazykové dovednosti, které uplatní při dalším studiu, v zaměstnání i ve společenském styku.

Děti ve věku 6-10 let

Dětem v tomto věku nejvíce vyhovuje pravidelný režim výuky. V takovém prostředí jsou schopné se lépe koncentrovat. Žáci si v tomto věku stále utvářejí povědomí o různých pojmech, zlepšuje se jejich schopnost číst, psát a počítat v rodném jazyce. Obsah našich kurzů je pečlivě zvolen tak, aby tuto skutečnost zohledňoval.

žáci v NAŠICH KURZECH pro děti:

• probírají zajímavá témata, která odpovídají  jejich vlastním zkušenostem,

• si budují sebedůvěru a prohlubují svůj zájem o anglický jazyk,

• učí se a procvičují široké spektrum jazykových dovedností,

• jsou vystaveni přirozenému jazyku prostřednictvím zajímavých činností, což jim umožňuje reálně komunikovat ve známých a smysluplných situacích,

• prohlubují své znalosti o našem světě,

• prohlubují své schopnosti přemýšlet a řešit různé problémy, budují modely univerzálních hodnot a chování.

Co se mé dítě naučí?

V závislosti na své aktuální jazykové úrovni se studenti během typického kurzu naučí představit se, porozumět verbálním pokynům, napsat pohlednici a slušně o něco požádat. Budou se v angličtině učit o zajímavých a vhodných tématech, jako jsou například cestování nebo zvířata.

Mládež ve věku 11-17 let

STUDENTI NAŠICH kurzů PRO MLÁDEŽ:

• se zdokonalí ve všech aspektech komunikace: poslech, mluvený projev, čtení a psaní,

• využijí své stávající znalosti angličtiny,

• zapojí se do různých aktivit, jako jsou rozhovory, průzkumy, hraní rolí, prezentování výsledků ostatním studentům, psaní stručného obsahu knihy apod.; tyto činnosti napomohou efektivnímu využívání angličtiny.

• zdokonalí se ve studijních dovednostech, jako je například organizace a sledování procesu učení, zapisování poznámek, zapamatování faktů, organizace času, efektivní čtení apod.,

• používají různé materiály jako jsou učebnice, videa, výpočetní techniku, autentické materiály apod., 

• pracují kolektivně, ve dvojicích, skupinách nebo jsamostatně, aby se činnosti střídaly a využily se všechny příležitosti pro spolupráci a budování sebedůvěry.

Co se mé dítě naučí?

V závislosti na své aktuální jazykové úrovni se studenti během typického kurzu naučí dávat pokyny, vyplnit formulář, objednat si jídlo v restauraci a poslouchat zprávy. Budou se v angličtině učit o zajímavých a vhodných tématech, jako jsou například sociální média nebo sport.