Pokud máte zrakové či sluchové potíže či poruchy učení, naše oficiální zkoušková centra IELTS vám vyjdou vstříc.

Potřebujete-li upravenou verzi testu IELTS, upozorněte na to zkouškové centrum minimálně 3 měsíce před vybraným datem zkoušky. 

V případě administrativních změn (například delší čas nebo použití počítače), kontaktujte zkouškové centrum 6 týdnů před datem zkoušky.

Vaše znalosti angličtiny budou vyhodnoceny vždy objektivně.

Náležitosti lékařské zprávy:

 • Zpráva musí být vyhotovena v českém nebo anglickém jazyce. V případě zprávy v českém jazyce je nutné dodat její shrnutí v angličtině. Není potřeba úřední překlad. 
 • Originál lékařské zprávy musí obsahovat jméno, kvalifikaci a podpis příslušného lékaře.
 • Ve zprávě musí být jasně a detailně popsán zdravotní stav uchazeče.
 • Ze zprávy musí být zřejmé, k jakým speciálním podmínkám vás vaše znevýhodnění  /zdravotní stav/ opravňuje. 

Pro kandidáty s poruchami učení  /např. dysgrafií/ platí další pravidla pro získání speciálních podmínek: 

 • Kandidát musí předložit originál lékařské zprávy, která mu byla vystavena nejdříve ve věku 13 let či později.
 • Tato zpráva musí obsahovat jasný popis zdravotního stavu uchazeče a stupeň obtíží.
 • Zpráva musí obsahovat potvrzení, že dignostikované obtíže vycházejí z použitého standardizovaného testu. Název tohoto testu musí být součástí zpravy. 
 • Zpráva musí být vypracována odborníkem na danou oblast /ne obvodním lékařem/ a musí obsahovat jeho jméno, kvalifikaci a podpis.

Upozorňujeme, že organizátoři příslušné zkoušky nemusí být vždy schopni poskytnout požadované služby. Žádosti předložené po uplynutí termínu pro podání přihlášky nebudou přijaty.  

Tyto podmínky se vztahují pouze na kandidáty zaregistrované na papírovou verzi zkoušky. 

Co mohou zahrnovat zvláštní podmínky?

 • zkouškové materiály v Braillově písmu 
 • speciální poslechové CD
 • poslechovou část formou odezíráním ze rtů
 • zvětšené písmo

Co nabízíme?

Pokud máte zrakové obtíže, můžeme vám poskytnout:

 • text větším písmem
 • podklady testu v Braillově písmu
 • pomocníka, který bude zapisovat vaše odpovědi.

Pokud máte sluchové obtíže, můžeme vám poskytnout:

 • speciální zesilovací zařízení
 • verzi poslechového modulu pro odezírání ze rtů

Při poruchách učení vám můžeme zajistit:

 • delší dobu pro části čtení a psaní
 • počítač 

Pokud máte speciální potřeby, které mohou vyžadovat upravenou verzi zkoušky IELTS kontaktujte prosím místní zkouškové centrum s předstihem.