Your IELTS results

Uvědomujeme si, že výsledky zkoušky jsou pro vás mimořádně důležité a že byste je chtěli mít co nejdříve. Zároveň je však zásadní, aby hodnocení zkoušky spravedlivě odráželo váš výkon.

Výsledky zkoušky IELTS jsou k dispozici 13. kalendářní den po vykonání zkoušky.

VÝSLEDKY IELTS ONLINE, OSOBNĚ A POŠTOU

13. den po písemné části zkoušky (po 14 hod) budou výsledky k dispozici online. Zároveň budete mít připraven k vyzvednutí certifikát.

Pokud si nevyberete možnost osobního vyzvednutí na recepci British Council, certifikát ze zkoušky IELTS (Test Report Form) vám bude zaslán ve stejný den poštou.

Výsledky není možné sdělovat po telefonu, e-mailem ani faxem.

VÁŠ CERTIFIKÁT (TRF)

 Obdržíte pouze jedno vyhotovení certifikátu (TRF). 

VYZVEDNUTÍ CERTIFIKÁTU (TRF) POVĚŘENOU TŘETÍ OSOBU

IELTS certifikáty (TRF) jsou kandidátům rozesílány poštou  nebo je možné si je vyzvednout osobně na recepci British Council. 

Vyzvednutím certifikátu mohou kandidáti pověřit třetí osobu za následujících podmínek:

a) Kandidát musí zkouškovému centru poskytnout písemné zplnomocnění třetí osoby, v němž bude uvedeno celé jméno a číslo dokladu totožnosti, kterým se bude třetí osoba prokazovat.

b) Při převzetí certifikátu musí třetí osoba předložit zaměstnancům zkouškového centra kopii dokladu totožnosti kandidáta, se kterým se registroval na zkoušku, a již výše zmíněné písemné pověření.

c) Třetí osoba je také povinna předložit originál průkazu totožnosti, který musí být totožný s údaji v písemném pověření kandidáta, a svým podpisem potvrdit převzetí certifikátu.

Pokud chcete, aby za Vás certifikát vyzvedla pověřená třetí osoba, informujte nás o tom prosím předem na emailu: info@britishcouncil.cz

 VÝSLEDKY ZKOUŠKY PRO INSTITUCE

Můžeme zajistit další originální vyhotovení certifikátu (maximálně pět), které zašleme příslušným institucím (např. univerzitám, imigračním úřadům, apod.) Pokud si přejete, abychom další kopie certifikátu rozeslali, při registraci ke zkoušce uveďte jejich adresy. Jednotlivé instituce vyžadují originální vyhotovení vašeho TRF. Fotokopie certifikátu nejsou akceptovány.

Instituce si mohou rovněž výsledky uchazečů ověřit prostřednictvím ověřovací služby Test Report Form (TRF) Verification Service. Za tímto účelem budou potřebovat číslo vašeho certifikátu, které je uvedeno ve spodním pravém rohu.

DÉLKA PLATNOSTI CERTIFIKÁTU

Certifikát je platný 2 roky od data vykonání zkoušky. Jednotlivé instituce zpravidla neakceptují TRF, které jsou starší dvou let.

ZPŮSOB HODNOCENÍ ZKOUŠKY IELTS

IELTS hodnotí všechny úrovně angličtiny: výsledkem testu tedy není jen úspěšné nebo neúspěšné složení. Obdržíte bodové hodnocení od nuly do devíti pro každou část zkoušky - poslech, čtení, psaní a mluvený projev.

Přečtěte si více informací o hodnocení zkoušky IELTS.

Podívejte se, jakým způsobem odpovídá bodové hodnocení Společnému evropskému referenčnímu rámci (CEFR - Common European Framework of Reference ).

PŘEZKOUMÁNÍ VÝSLEDKŮ ZKOUŠKY

Zpravidla se nestává, že by se v hodnocení objevila chyba. Pokud se však domníváte, že k chybě v hodnocení došlo, můžete zažádat o opětovné vyhodnocení. Žádost musí být podána do šesti týdnů od data konání zkoušky. Můžete si zvolit, které části zkoušky mají být opětovně vyhodnoceny.

Pokud tedy nejste spokojeni s výsledky své zkoušky, máte možnost zažádat o přezkoumání. Tento proces se nazývá Enquiry on Results - Přezkoumání výsledků. Jedná se o placenou službu a poplatek za ni činí 60 GBP. Uchazeči, kteří trvají na opětovném hodnocení zkoušky, musí předložit vyplněnou žádost, originální certifikát a obojí odevzdat společně s dokladem o zaplacení poplatku do 6 TÝDNŮ od data konání zkoušky. Výsledky přezkoumání budou k dispozici 8 TÝDNŮ od okamžiku, kdy British Council v Londýně obdrží příslušné materiály.

Pokud výsledkem přezkoumání bude změna hodnocení, uchazeči bude navrácen poplatek za přezkoumání v plné výši.

MOHU SI ZKOUŠKU ZOPAKOVAT?

Zkoušku můžete absolvovat, kolikrát si budete přát. Mějte však prosím na paměti, že pro dosažení výrazného zlepšení je pravděpodobně zapotřebí dalšího studia. Výsledky studií ukazují, že bodové hodnocení se zpravidla nezlepší bez dalšího studia angličtiny.