A1 English level, image

Úroveň A1 odpovídáuživatelům jazyka se základními znalostmi, kteří zvládají komunikovat v každodenních situacích s pomocí běžně užívaných výrazů a základní slovní zásoby.

Společný evropský referenční rámec pro jazyky (SERR) má šest úrovní, od A1 pro začátečníky až po C2  pro velmi pokročilé. Úrovně jsou rozděleny do tří bloků: A neboli základní uživatel, B neboli nezávislý uživatel a C neboli velmi pokročilý uživatel.

Co zvládne studující angličtiny na úrovni A1?

Studující, kteří dosáhli úrovně A1:

  • dokáží porozumět každodenním výrazům a  frázím okamžité potřeby a používat je
  • umějí představit sebe a ostatní, a klást jednoduché otázky týkající se osobních záležitostí, např. kde žijí, hovořit o věcech, které mají, a lidech, které znají.
  • komunikují jednoduchým způsobem, pokud k nim druhý člověk hovoří pomalu a jasně.

Podívejte se také na