Prodejní podmínky vztahující se na výuku angličtiny u British Council 

Tyto podmínky se vztahují na zákazníky, kteří mají zájem o rozřazovací testy v angličtině, jazykové konzultace týkající se angličtiny a kurzy angličtiny realizované organizací British Council osobně, virtuálně nebo kombinovaně, ne však na kurzy v průběhu letních prázdnin.

1: VŠEOBECNÉ PODMÍNKY 1. O těchto prodejních podmínkách

1.1 Tyto prodejní podmínky se vztahují na veškerá smluvní ujednání mezi Vámi a British Council týkající se Vaší účasti v kurzu anglického jazyka (včetně online samoobslužných kurzů a kombinovaných kurzů), v rozřazovacím kurzu nebo v jazykové konzultaci z nabídky British Council. Rozřazovací kurzy, konzultace a jazykové kurzy (včetně prezenčních, virtuálních a kombinovaných kurzů), které se v příslušných případech opírají o tištěné a elektronické materiály (souhrnně označovány jako „produkty pro podporu angličtiny“) mohou být realizovány osobně, virtuálně nebo kombinovaně. Další informace týkající se způsobu dodávky příslušných produktů (včetně technických požadavků na Váš počítač a mobilní zařízení nezbytných pro zobrazení digitálního obsahu) lze najít na našem portálu a v příslušných marketingových materiálech.

1.2 Prosím pečlivě si pročtěte tyto prodejní podmínky před tím, než si zarezervujete nebo zakoupíte jakýkoli produkt na podporu angličtiny prostřednictvím online systému British Council („portálu“) nebo osobně.

1.3 Tyto všeobecné podmínky lze měnit prostřednictvím příslušných zvláštních podmínek, které se týkají našich činností v rámci konkrétní jurisdikce a které jsou uvedeny v části 3 níže („Zvláštní podmínky“), případně prostřednictvím dodatečných podmínek, které se vztahují na konkrétní produkt, službu nebo virtuální materiál a které jsou uvedeny v části 2 níže („Podmínky pro užití digitálních služeb“) a v části 4 níže („Dodatečné podmínky“). Všeobecné podmínky, podmínky pro užití digitálních služeb, zvláštní podmínky a dodatečné podmínky se v tomto dokumentu společně označují jako „prodejní podmínky“). Pro případ jakéhokoli rozporu mezi všeobecnými podmínkami, podmínkami pro užití digitálních služeb, zvláštními podmínkami a dodatečnými podmínkami se stanovuje níže uvedené pořadí dle priority: (i) dodatečné podmínky, (ii) zvláštní podmínky, (iii) podmínky pro užití digitálních služeb a (iv) všeobecné podmínky.

1.3 Mějte prosím na paměti, že před rezervací nebo platbou jakéhokoli produktu na podporu angličtiny nabízeného prostřednictvím našeho portálu nebo jinak budete vyzváni, abyste odsouhlasili prodejní podmínky (online či osobně). Kliknutím na tlačítko „Přijímám“ nebo „Přijmout a zaplatit“ v případě online transakce (pokud podáváte přihlášku online) nebo podepsáním vytištěných prodejních podmínek (pokud podáváte přihlášku osobně) vyjadřujete svůj souhlas s těmito prodejními podmínkami. Pokud si nepřejete prodejní podmínky přijmout, nebudete mít přístup k produktům na podporu angličtiny nabízeným British Council.

2. O British Council a Vaší smlouvě

2.1 Pokud není ve zvláštních podmínkách uvedeno jinak, uzavíráte právně závaznou smlouvu s British Council, což je organizace ustanovená v Anglii a Walesu na základě královské zřizovací listiny a registrovaná jako charita (pod číslem 209131 v Anglii a Walesu a SC03773 ve Skotsku). Sídlem organizace je 10 Spring Gardens, London, SW1A 2BN. British Council provozuje své činnosti v různých zemích prostřednictvím poboček, přidružených organizací či místně ustanovených dceřiných společností. Více informací o této záležitosti a jejím dopadu na Vás je uvedeno ve zvláštních podmínkách či dodatečných podmínkách. Tyto prodejní podmínky lze přeložit do jiného jazyka. Jakýkoli překlad však slouží pouze pro informativní účely, pokud zvláštní podmínky nestanoví jinak. Objeví-li se nesrovnalosti mezi anglickou verzí a přeloženou verzí, anglické znění je rozhodující.

2.2 Smlouva, kterou uzavíráte na základě těchto prodejních podmínek, se vztahuje k Vaší osobě a z tohoto důvodu nejste oprávněni postoupit žádné ze svých práv a povinností vyplývajících z těchto prodejních podmínek bez předchozího písemného souhlasu British Council.

2.3 British Council může postoupit nebo jiným způsobem převést tuto smlouvu (zcela nebo zčásti), případně zajistit realizaci produktů na podporu angličtiny formou subdodávky nebo pověření jakýmkoli způsobem dle svého uvážení na základě dohody s následujícími organizacemi: (i) s jakýmkoli samostatným subjektem řízeným British Council nebo takovým, který je subjektem sdruženým v rámci skupiny British Council; nebo (ii) s jakýmkoli poskytovatelem služeb nebo třetí stranou, která organizaci British Council poskytuje služby na základě smlouvy o poskytování služeb.

2.4 Pro účely této smlouvy se výrazem „Vy“ označuje osoba, která je v přihlášce uvedena jako účastník mající v úmyslu osobně nebo jinak přijmout produkt na podporu angličtiny nabízený prostřednictvím našeho portálu nebo propagovaný jiným způsobem ze strany British Council („přihláška“); v případě účastníka mladšího 18 let se jedná o rodiče nebo zákonného zástupce, který přihlášku podává.

3. Postup rezervace a platby za produkt na podporu angličtiny

3.1 K podání přihlášky z Vaší strany dojde, pokud:

(a) podáte přihlášku k osobnímu nebo jinému přijetí konkrétního produktu na podporu angličtiny s konkrétním místem konání a konkrétní jurisdikcí a s konkrétním datem a časem, případně virtuálně;

(b) odsouhlasíte tyto prodejní podmínky; a

(c) British Council nebo určená třetí strana zodpovědná za realizaci plateb (podle toho, u koho nastane níže uvedená situace dříve) obdrží legitimní platbu na určený bankovní účet, případně pokud British Council obdrží příslušnou částku odpovídající konkrétnímu produktu na podporu angličtiny v hotovosti nebo bankovním převodem.

3.2 Podáním přihlášky:

(a) činíte nabídku osobního nebo jiného přijetí produktu na podporu angličtiny v souladu s těmito prodejními podmínkami; a

(b) potvrzujete, že je Vám více než 18 let.

3.3 Přihlášku mohou podat pouze osoby starší 18 let. Osoby mladší 18 let, které mají zájem o podání přihlášky, se musí obrátit na rodiče nebo zákonné zástupce, aby za ně přihlášku podali a odsouhlasili tyto prodejní podmínky.

3.4 Pokud podáte přihlášku

(a) prostřednictvím portálu, po přijetí informací popsaných v odst. 3.1(a) a 3.1(b) týkajících se Vaší přihlášky ze strany British Council obdržíte od British Council potvrzení o přijetí těchto informací a po obdržení platby Vám budou předány podrobnosti o produktu na podporu angličtiny, u kterého jste provedl(a) rezervaci („potvrzení o přijetí přihlášky“). Jakmile bude platba přijata v souladu s odst. 3.1(c), bude Vám zaslán doklad o zaplacení prostřednictvím vyskakovacího okna, emailu nebo jiným elektronickým způsobem, abyste si tento doklad o zaplacení mohli vytisknout („potvrzení rezervace“). Toto potvrzení rezervace bude obsahovat kopii prodejních podmínek.

(b) osobně, zástupce British Council Vám na základě obdržení platby v souladu s odst. 3.1(c) předá podrobnosti o produktu na podporu angličtiny, u kterého jste provedl(a) rezervaci („potvrzení o přijetí přihlášky“). Potvrzení rezervace Vám bude předáno nebo zasláno, jakmile bude obdržena platba v souladu s odst. 3.1(c). Kopie prodejních podmínek Vám bude buď předána osobně společně s potvrzením o přijetí přihlášky nebo s potvrzením rezervace.

3.5 Pokud provedete rezervaci online, smlouva na konkrétní produkt na podporu angličtiny se považuje za právně vymahatelnou okamžikem, kdy se Vám potvrzení rezervace zobrazí ve vyskakovacím okně nebo okamžikem, kdy je Vám toto potvrzení zasláno emailem nebo jinou elektronickou formou.

3.6 Potvrzení rezervace se považuje za závazné přijetí Vaší přihlášky do příslušného produktu na podporu angličtiny ze strany British Council a tímto přijetím se zakládá právně závazná smlouva mezi Vámi a British Council na základě těchto prodejních podmínek („smlouva“).

3.7 Pokud nedojde k dřívějšímu ukončení smlouvy v souladu s prodejními podmínkami, smlouva bude ukončena po kompletní realizaci příslušného produktu na podporu angličtiny, přičemž v tomto okamžiku podmínky stanovené v prodejních podmínkách zanikají (vyjma omezení týkajících se užití studijních materiálů v souladu s odst. 12, která budou v platnosti navždy).

3.8 Pokud neobdržíte potvrzení rezervace do 72 hodin od podání Vaší přihlášky, prosím kontaktujte British Council prostřednictvím emailu zaslaného na adresu https://www.britishcouncil.cz/o-nas/kontakt. Dokud Vám nebude zasláno potvrzení rezervace, není Vám rezervováno žádné místo. Podrobnosti o tom, jak lze získat produkt na podporu angličtiny, který je realizován zcela nebo zčásti formou digitální služby, Vám budou zaslány společně s potvrzením rezervace nebo zvlášť emailem či jiným elektronickým způsobem.

4. Způsob platby

4.1 Všechny ceny za produkty na podporu angličtiny nabízené prostřednictvím portálu budou zobrazeny přímo v prostředí portálu (v případě osobního jednání Vám budou sděleny osobně). Všechny uvedené ceny zahrnují veškeré daně a poplatky na straně British Council související s použitím debetních nebo kreditních karet, pokud není uvedeno jinak. Pokud Vám vzniknou dodatečné náklady v souvislosti s užitím debetní nebo kreditní karty účtované Vaším poskytovatelem těchto služeb, tyto náklady je nutné přičíst k cenám uváděným British Council. Uváděné ceny se mohou změnit, to se však nevztahuje na přihlášky, u nichž bylo vydáno potvrzení rezervace.

Kurzovné se platí v plné výši při registraci, a to buď platební kartou, bankovním převodem nebo na základě vystavené faktury. Při platbě fakturou požadujeme při zápisu písemnou objednávku potvrzenou zástupcem sponzorující společnosti.

Učebnice* a poplatek za zkoušku nejsou zahrnuty v ceně kurzu.
Akademický rok sestává ze tří trimestrů, zpravidla v období září – prosinec (1. trimestr) leden – březen (2. trimestr) a duben – červen (3. trimestr). Délka jednotlivých trimestrů se může lišit.

*Pro přípravné kurzy na zkoušku pro děti a mládež učebnice nejsou zahrnuty v ceně kurzu. Výukové materiály jsou poskytovány pro všechny ostatní kurzy pro děti a mládež.

Učebnice nejsou poskytovány pro kurzy všeobecné angličtiny a přípravné kurzy na zkoušku. Studenti je musí uhradit zvlášť. Výukové materiály jsou poskytnuty pro přípravný kurz IELTS, Communication Skills, Business Breakfast a Proficiency Express.

4.1.1 British Council nemůže přijímat platby od bank (nebo jiných finančních institucí), na které se vztahují sankce Spojeného království nebo jakékoli jiné relevantní jurisdikce. Pokud British Council objeví důkaz o platbě od sankcionované banky a/nebo sankcionované finanční instituce, zmrazí všechny finanční prostředky souvisejíci s touto platbou. British Council nebude schopen dodat službu, pro kterou byla platba určena. Ujistěte se proto, že neprovádíte platby z účtu v sankcionované bance a/nebo sankcionované finanční instituci.

4.2 Platba kreditní nebo debetní kartou

4.2.1 Platbu lze realizovat kreditní nebo debetní kartou, jak bylo uvedeno u procesu podání přihlášky. Ve všech případech British Council považuje takovou platbu za potvrzení skutečnosti, že jste osobou oprávněnou použít příslušnou kreditní nebo debetní kartu a že je Vám více než 18 let.

4.2.2 Platby kreditní nebo debetní kartou jsou zpracovávány okamžitě prostřednictvím zabezpečené brány poskytovatele platebních služeb. British Council si neuchovává žádné podrobnosti o kreditních kartách. Pokud provádíte platbu online, obdržíte doklad o zaplacení za všechny platby kreditní nebo debetní kartou prostřednictvím emailu, vyskakovacího okna ve Vašem účtu v rámci portálu nebo jiným elektronickým způsobem, přičemž tento doklad se považuje za potvrzení rezervace.

4.3 Platba bankovním převodem

4.3.1 U některých produktů na podporu angličtiny přijímá British Council platby bankovním převodem. Tam, kde British Council tuto možnost nabídne, bude tato skutečnost jasně uvedena na portálu nebo Vám bude sdělena osobně, případně bude uvedena ve zvláštních podmínkách nebo v dodatečných podmínkách.

4.3.2 British Council považuje došlou platbu jako potvrzení skutečnosti, že jste osoba oprávněná k zadání takového bankovního převodu.

4.3.3 Bankovní převod bývá zpravidla zpracován do 72 hodin.

4.3.4 Pokud provádíte úhradu prostřednictvím bankovního převodu, mějte prosím na paměti, že jste zodpovědní za případné poplatky, která Vám účtuje Vaše banka za provedení bankovního převodu. Potvrzení o převodu finančních prostředků na určený bankovní účet British Council se považuje za potvrzení rezervace.

4.4 Platba šekem

4.4.1 Pokud podáváte svoji přihlášku osobně, British Council může přijmout platbu příslušného poplatku šekem. Potvrzení o takové platbě (v souladu s odst. 3.1) se považuje za potvrzení rezervace. Platbu v hotovosti na recepci pobočky British Council nepřijímáme.

4.5 Dokud nedojde k uhrazení příslušné částky, nemáte právo účastnit se nebo jinak přijímat příslušný produkt na podporu angličtiny a do zaplacení úplné částky má British Council právo zamezit Vám v účasti nebo jiném přijímání části nebo celého příslušného produktu na podporu angličtiny, aniž by to zakládalo jakýkoli závazek vůči Vám.

5. Zrušení ze strany British Council

5.1 British Council může smlouvu zrušit prostřednictvím písemné výpovědi (zaslané emailem nebo jinak) z jakéhokoli důvodu a v jakémkoli okamžiku před stanoveným datem zahájení příslušného produktu na podporu angličtiny (rovněž před prvním přístupem do samoobslužného kurzu, kombinovaného kurzu nebo jiného online produktu na podporu angličtiny). Zruší-li British Council smlouvu v souladu s odst. 5.1, vrátí Vám veškeré zaplacené poplatky v souvislosti s příslušným produktem na podporu angličtiny.

5.2 British Council může rovněž smlouvu kdykoli zrušit, aniž by to zakládalo jakýkoli závazek vůči Vám, a to v následujících případech:

(a) neuhradíte ve prospěch British Council jakoukoli dlužnou částku v souvislosti s příslušným produktem na podporu angličtiny, jak je stanovena v platebních podmínkách uvedených v odst. 4 výše; nebo

(b) porušíte tyto prodejní podmínky; nebo

(c) organizace British Council není schopna realizovat příslušný produkt na podporu angličtiny v celém jeho rozsahu z důvodů mimo její přiměřenou kontrolu.

5.3. Pokud British Council zruší smlouvu v souladu s odst. 5.2(a) nebo odst. 5.2(b), má British Council nárok na ponechání (nebo uhrazení) odpovídajícího poplatku v celkové výši.

5.4 Pokud British Council zruší smlouvu v souladu s odst. 5.2(c) budete si moci vybrat z následujících možností: (i) vrácení příslušného poplatku v plné výši (prosíme vezměte na vědomí, že British Council nemůže provádět platby ve prospěch bank, které jsou ze strany Velké Británie nebo souvisejících subjektů na seznamu sankcionovaných institucí. Požádáte – li o refundaci platby prostřednictvím vašeho účtu v této sankcionované bance, požádáme vás, abyste navrhli jiné řešení, které tyto sankce nebude porušovat); nebo (ii) (pokud taková možnost bude k dispozici) účast či přijetí jiného ekvivalentní produktu na podporu angličtiny. Pokud zvolíte možnost (ii) a poplatek za tento alternativní produkt na podporu angličtiny je vyšší než poplatek za zrušený produkt na podporu angličtiny, Vaší povinností bude doplatit rozdíl v souladu s odst. 4. Pokud zvolíte možnost (ii) a poplatek za tento alternativní produkt na podporu angličtiny je nižší než poplatek za zrušený produkt na podporu angličtiny, British Council Vám rozdíl vrátí. Svoji volbu máte povinnost oznámit British Council písemně na https://www.britishcouncil.cz/o-nas/kontakt do čtrnácti (14) kalendářních dnů od okamžiku, kdy Vám byla ze strany British Council oznámena skutečnost, že příslušný produkt na podporu angličtiny byl zrušen.

6.1. Zrušení smlouvy uzavřené distančním způsobem z Vaší strany v rámci 14denní lhůty

6.1.1 Smlouvu uzavřenou distančním způsobem můžete zrušit ve lhůtě 14 dnů po obdržení potvrzení rezervace bez udání důvodu, a to za níže uvedených podmínek.

6.1.2 Lhůta pro zrušení uplyne po 14 dnech ode dne, kdy přijmete potvrzení rezervace.

6.1.3 Chcete-li uplatnit právo na zrušení, jste povinni o svém úmyslu zrušit smlouvu informovat British Council prostřednictvím jednoznačného sdělení (např. dopisem zaslaným poštou nebo emailem adresovaným na emailovou adresu uvedenou v odst. 5.4). Pro tyto účely lze využít vzorový formulář pro zrušení smlouvy (viz příloha A v dokumentu ke stažení), avšak není to podmínkou.

6.1.4 Pro účely dodržení lhůty pro zrušení postačí, pokud zašlete své prohlášení o zrušení smlouvy před uplynutím lhůty pro zrušení.

Účinky zrušení

6.1.5 Pokud zrušíte smlouvu ve stanovené lhůtě 14 dnů uvedené v odst. 6.1.1 výše, British Council Vám vrátí veškeré poplatky přijaté v souvislosti s příslušným produktem na podporu angličtiny.

6.1.6* British Council provede vrácení příslušných poplatků bez zbytečných odkladů, nejpozději však do 14 dnů od přijetí oznámení o Vašem rozhodnutí zrušit smlouvu.

6.1.7* V případě online platby vrátí British Council příslušný poplatek na stejnou platební kartu. Veškeré ostatní platby budou vráceny formou bankovního převodu.

*British Council nemůže provádět platby bankám (nebo jiným finančním institucím), které jsou sankcionovány Spojeným královstvím nebo jakékoli jiné relevantní jurisdikce. Pokud požádáte o zaslání refundace na účet u sankcionované banky a/nebo sankcionované finanční instituce, budete vyzváni, abyste určili alternativní způsob platby, který neporušuje sankce. Pakliže neposkytnete alternativní způsob platby, bude to mít za následek nezaplacení příslušných finančních prostředků. 

6.1.8(a) S výjimkou samoobslužných produktů a kombinovaných produktů platí, že pokud podáte přihlášku v takový den, že zahájení produktu na podporu angličtiny bude spadat do lhůty pro zrušení popsané v tomto odst. 6.1, začnete přijímat příslušný produkt na podporu angličtiny v průběhu lhůty pro zrušení, výslovně vyjádříte svůj požadavek začít přijímat nebo se účastnit produktu na podporu angličtiny v průběhu lhůty pro zrušení a smlouvu následně zrušíte, budete povinni British Council uhradit poměrnou částku za služby poskytnuté ze strany British Council při realizaci příslušného produktu na podporu angličtiny až do okamžiku, kdy British Council oznámíte svůj úmysl smlouvu zrušit.

(b) V případě samoobslužných produktů, kombinovaných produktů nebo jiných digitálních služeb, které představují produkt na podporu angličtiny, se uplatňují níže uvedená ustanovení:

(i) Mějte prosím na paměti, že British Council nemůže ze zákona realizovat digitální službu před uplynutím 14denní lhůty pro zrušení, pokud s touto skutečností nevyjádříte svůj výslovný souhlas a pokud nevezmete na vědomí, že tím ztrácíte právo na zrušení;

(ii) Pokud si přejete přijímat a používat digitální služby během lhůty pro zrušení, musíte zatrhnout příslušné políčko ve spodní části podmínek pro užití digitálních služeb, čímž potvrdíte, že (a) souhlasíte s okamžitým poskytnutím digitálních služeb; a (b) berete na vědomí, že ztrácíte právo na zrušení; a

(iii) Pokud zatrhnete políčko dle výše uvedeného ustanovení, ztrácíte právo na zrušení okamžikem, kdy aktivujete odkaz na přístup k digitálním službám nebo okamžikem, kdy je začnete stahovat.

6.1.9 Po částečné nebo úplné účasti nebo přijetí produktu na podporu angličtiny již nemáte právo na zrušení. V souvislosti s produkty na podporu angličtiny realizovanými samoobslužnou nebo kombinovanou formou se za celkové přijetí daného produktu považuje přístup k prvnímu modulu, a to virtuálně nebo osobně.

6.1.10 Po uplynutí lhůty pro zrušení uvedené v odst. 6.1.1. pozbýváte automatické právo zrušit smlouvu

6.2. Zrušení smlouvy z Vaší strany v ostatních případech

(A) Registraci do kurzu je možné zrušit pouze v následujících případech:

pokud nám doručíte písemnou žádost před první hodinou příslušného kurzu, obdržíte zpět kurzovné nebo Vám na studentském účtu ponecháme kredit v plné výši.

pokud nám svou písemnou žádost doručíte nejdéle před 3. lekcí, pak obdržíte zpět kurzovné snížené o částku odpovídající ceně využitých lekcí. Případně Vám ponecháme kredit v odpovídající výši zbývajícího kurzovného po odečtený využitých lekcí.

pokud ještě neproběhlo 50% z celkového počtu hodin a Vy nám doručíte písemnou žádost doloženou potvrzením lékaře o tom, že dále nejste ze zdravotních důvodů schopen/na pokračovat v kurzu, pak obdržíte zpět kurzovné odpovídající částce za nenavštívené hodiny nebo Vám ponecháme kredit v částce odpovídající nenavštíveným hodinám.

(B) V případě krátkodobé absence nebo onemocnění, např. pokud jste vy nebo vaše dítě v karanténě v důsledku epidemie Covid-19, s vyjímkou výše uvedeného případu v odst. 6.2 (A), není možné zrušit účast v kurzu nebo obdržet náhradu za nevyčerpané lekce. British Council neposktytuje částečné refundace.

(C) Kredit ponechaný podle odst. 6.2 (A) je nutné vyčerpat nebo převést na jinou osobu. Kredit je nutné využít ve stávajícím akademickém roce nebo v případě celoroční platby v prvním trimestru následujícího akademického roku. Nevyužité a nepřevedené kredity po tomto termínu propadají.

(D) K žádosti o vrácení uhrazené částky je nutno přiložit originál příjmového dokladu British Council, který obdržíte při platbě kurzu. Bez tohoto dokladu není možné částku vyplatit. Kurzovné vracíme pouze bankovním převodem; připojte proto k žádosti své bankovní spojení.

(E) Proběhne-li více než 50 % z celkového počtu hodin příslušného kurzu, nemůžeme vyhovět žádostem o zrušení registrace z jakéhokoliv důvodu.

(F) Prosím seznamte se se storno podmínkami pro letní kurzy v separátním dokumentu.

7. Realizace kurzů

7.1 British Council zajistí, aby každý produkt na podporu angličtiny byl realizován ve všech materiálních ohledech, jak je popsáno na portálu a jinde. British Council si však ponechává právo provádět změny obsahu a realizace jakéhokoli produktu na podporu angličtiny za předpokladu, že tyto změny neovlivní daný produkt na podporu angličtiny z materiálního hlediska.

7.2 Přeřazení do jiného kurzu:

(a) Pokud v případě osobně navštěvovaného kurzu, který máte zapsaný v přihlášce, dojde k situaci, že si po jeho začátku budete přát přeřazení do jiného kurzu, neboť se domníváte, že úroveň kurzu, kterého se účastníte, neodpovídá Vašim potřebám, kontaktujte British Council a tuto situaci vysvětlete. Pokud British Council uzná, že úroveň kurzu, který jste zahájil(a), neodpovídá Vaší úrovni, British Council vynaloží přiměřenou snahu pro Vaše přeřazení do jiného kurzu (v závislosti na dostupnosti), aniž by tím vznikly dodatečné náklady.

(b) Pokud je produkt na podporu angličtiny, který jste zakoupil(a), realizován formou virtuální výuky, je možné změnit odsouhlasená data jednotlivých lekcí.

7.3 Změny v programu kurzu

(A) Výuka neprobíhá ve dnech státních svátků. Tyto hodiny jsou nahrazeny v průběhu semestru.

(B) V případě, že se k prvnímu dni výuky do kurzu nezapíše dostatečný počet studentů (zpravidla 4 – 6), vyhrazuje si British Council právo tento kurz zrušit. Kurzovné bude v tomto případě studentům vráceno v plné výši.

(C) V případě, že nebude možné realizovat standardní prezenční výuku (z důvodu pandemie Covid-19, z nařízení vlády nebo jiným zásahem třetí moci, vyhrazuje si British Council právo jednostranně změnit formu výuky na plně či částečně virtuální. V takovém případě bude realizován stejný počet hodin online, jako v případě prezenční výuky. Nezůčastní-li se student takové výuky z vlastního rozhodnutí nebo výuku zamešká z jiných důvodů, s výjimkou uvedených v odst. 2) (A) výše, nebo se nechce virtuální výuky účastnit, nemá odpovídající internetové připojení nebo technické vybavení, není možné poskytnout refundaci nebo kredit.

7.4 Realizace výuky kurzů

(A) Všichni studenti by měli dodržovat hygienické podmínky, které byly oznámeny před začátkem kurzu formou elektronické komunikace a jsou také k dispozici v místě konání kurzů; v případě nezletilých studentů požádáme rodiče, aby dětem informace předali.

(B) British Council si vyhrazuje právo odmítnout vstup osobám, které vykazují symptomy nemoci Covid-19. V takovém případě nemá student nárok na refundaci nebo kredit za zameškané hodiny výuky.

8. Diverzita a inkluze

8. British Council se snaží o zajištění rovných příležitostí pro všechny jednotlivce.

8.2 Pokud máte nějaké zdravotní postižení nebo speciální potřebu, British Council provede pžiměřené úpravy, abyste měl(a) v rámci možností stejný přístup ke všem součástem produktu na podporu angličtiny, jako mají osoby bez zdravotního postižení a zvláštních potřeb.

8.3 Informujte prosím British Council o podrobnostech Vašeho případného zdravotního postižení a zvláštních potřeb co nejdříve (ideálně alespoň 8 týdnů před zahájením příslušného produktu na podporu angličtiny).

8.4 Ochrana dětí

8.5 Podle přesvědčení British Council mají všechny děti potenciál a na každém dítěti záleží, a to v každém koutě světa. British Council podporuje myšlenku, že všechny děti mají právo na ochranu před všemi formami zneužívání v souladu s článkem 19 Úmluvy OSN o právech dítěte (UNCRC) z roku 1988.

9. Ochrana dětí

9.1 Podle přesvědčení British Council mají všechny děti potenciál a na každém dítěti záleží, a to v každém koutě světa. British Council podporuje myšlenku, že všechny děti mají právo na ochranu před všemi formami zneužívání v souladu s článkem 19 Úmluvy OSN o právech dítěte (UNCRC) z roku 1988.

10. Vaše povinnosti

10.1 Máte níže uvedené povinnosti:

(a) při účasti na produktu na podporu angličtiny se vždy chovat upřímně, se zachováním integrity a slušnosti a s respektem k ostatním;

(b) odpovídajícím způsobem se připravit produkt na podporu angličtiny v souladu s požadavky British Council;

(c) účastnit se nebo jinak přijímat všechny lekce a aktivity, které jsou součástí produktu na podporu angličtiny (s výjimkou absence ze zdravotních nebo jiných odsouhlasených důvodů) a plně se účastnit skupinové práce; a

(d) zachovávat důvěrnou povahu veškerých informací, které během své účasti v produktu na podporu angličtiny získáte.

10.2 British Council si vyhrazuje právo Vás nepřijmout, případně Vám zabránit v účasti nebo Vás vyloučit z produktu na podporu angličtiny, pokud je Vaše chování považováno za rušivé a mohlo by způsobit škodu, nepříjemnost, přečin či zranění, nebo pokud je v rozporu s pravidly místa konání, podmínkami pro užití digitálních služeb, prodejními podmínkami, nebo je jinak nepřijatelné. British Council může příležitostně provádět bezpečnostní prohlídky za účelem zajištění bezpečí jednotlivých osob a místa konání, kde dochází k realizaci fyzického produktu na podporu angličtiny (tímto vyjadřujete svůj souhlas s ustanovením popsaném v tomto bodě). Nepovolené používání fotografického a záznamového zařízení a jakákoli forma online duplikace produktu na podporu angličtiny se zakazuje.

11. Duševní vlastnictví

11.1 Autorská práva a veškerá další práva na duševní vlastnictví vztahující se na materiály používané v rámci produktů na podporu angličtiny zůstávají ve výhradním vlastnictví British Council a příslušných udělovatelů licence. Zavazujete se, že nebudete pořizovat kopie ani neumožníte pořizování kopií materiálů používaných v rámci produktů na podporu angličtiny a že nebudete tyto materiály distribuovat prostřednictvím internetu či intranetu a nebudete je předávat ani neumožníte jejich předání, prodej nebo pronájem třetím stranám.

11.2 British Council Vám uděluje nevýlučnou bezplatnou licenci na užití příslušných materiálů používaných v rámci produktů na podporu angličtiny pro účely Vašeho studia a rešerše v souvislosti s produktem na podporu angličtiny, ve kterém máte rezervaci, nikoli však pro komerční účely.

12. Vyloučení odpovědnosti

12.1 Žádná z prodejních podmínek neomezuje ani nevylučuje odpovědnost British Council za úmrtí nebo zranění způsobené nedbalostí na straně British Council nebo jejích zaměstnanců, zástupců a subdodavatelů, dále za úmyslnou misinterpretaci a jakoukoli další odpovědnost, kterou nelze ze zákona omezit či vyloučit.

12.2 V návaznosti na odst. 12.1 British Council odmítá převzít a výslovně vylučuje odpovědnost za jakoukoli ztrátu či poškození Vašeho osobního majetku, k němuž dojde během Vaší osobní nebo online účasti na příslušném produktu na podporu angličtiny. Pokud budete navštěvovat produkt na podporu angličtiny osobně, dbejte na to, abyste nikde neodkládali své mobilní telefony, tablety či notebooky. British Council rovněž odmítá jakoukoli odpovědnost vůči Vám na základě smluvních ujednání, občanskoprávní odpovědnosti, zákonných povinností či jiných ustanovení za jakýkoli ušlý zisk, ušlé obchodní příležitosti, prostou ekonomickou ztrátu či jakoukoli nepřímou nebo následnou ztrátu vyplývající z této smlouvy nebo z jejího plnění.

12.3 V návaznosti na odst. 12.1 a 12.2 se odpovědnost British Council vyplývající z této smlouvy nebo z jejího plnění omezuje na částku příslušného poplatku splatného za odpovídající produkt na podporu angličtiny.

13. Úplná dohoda

13.1 Tyto všeobecné podmínky, zvláštní podmínky, dodatečné podmínky společně s přihláškou, potvrzením o přijetí přihlášky, potvrzením rezervace a dalšími dokumenty uvedenými v prodejních podmínkách a také pravidly British Council na ochranu soukromí, které jsou uvedeny na https://www.britishcouncil.org/privacy-cookies/data-protection, a podmínkami pro užití digitálních služeb představují úplnou dohodu mezi Vámi a British Council v souvislosti s příslušným produktem na podporu angličtiny. Tímto potvrzujete, že žádný ze svých nároků neopíráte o prohlášení, příslib nebo vyjádření učiněné British Council nebo jejím jménem, které není stanoveno ve smlouvě, a tímto se zříkáte jakýchkoli nároků takto vzniklých. Žádná z prodejních podmínek však nevylučuje odpovědnost za jakékoli podvodné prohlášení či jednání.

13.2 Smlouva se řídí prodejními podmínkami a dalšími dokumenty uvedenými v odst. 13.3, přičemž se vylučují veškeré případné podmínky, které byste si přál(a) začlenit do smlouvy či které se běžně uplatňují v obchodním styku, zvyklostech, praxi či při jednání.

14. Zřeknutí se práv

14.1 Zřeknutí se jakéhokoli práva v souladu s touto smlouvou je účinné pouze tehdy, je-li vyhotoveno písemně a týká se pouze strany, které je toto zřeknutí adresováno, a pouze okolností, pro které je dáno.

15. Neplatnost ustanovení

15.1 Pokud je některé ustanovení této smlouvy (nebo část některého ustanovení) shledáno soudem nebo jiným orgánem s příslušnou jurisdikcí neplatným, nezákonným nebo nevynutitelným, toto ustanovení (nebo příslušná jeho část) bude v potřebném rozsahu vyňato ze smlouvy, přičemž platnost a vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy nebude ovlivněna.

16. Kontaktování British Council

16.1 Snažíme se o to, aby Vaše zkušenost s British Council byla příjemná. Uvítáme Vaše komentáře, návrhy a poznámky o spokojenosti či nespokojenosti. Máte-li jakékoli poznámky či připomínky týkající se smlouvy, prosím zaznamenejte je na stránkách British Council (http://www.britishcouncil.org/contact/about-customer-services) a řiďte se pokyny tam uvedenými. 

16.2 Máte-li nějaké otázky, poznámky nebo nejasnosti ohledně smlouvy nebo produktu na podporu angličtiny, prosím kontaktujte nás na https://www.britishcouncil.cz/o-nas/kontakt.

17. Oznámení adresovaná Vám

17.1 British Council Vás může kontaktovat nebo Vám zaslat oznámení definovaná ve smlouvě prostřednictvím portálu nebo na emailovou adresu specifikovanou ve Vaší přihlášce.

18. Vyjádření souhlasu s prodejními podmínkami

18.1 Online:

Kliknutím na tlačítko „Přijímám“ nebo „Přijmout a zaplatit“ vyjadřujete svůj souhlas s prodejními podmínkami. Právně závazná smlouva vzniká Vaším přijetím potvrzení rezervace (viz ustanovení odst. 3 výše).

18.2 Osobně:

Podpisem výtisku prodejních podmínek vyjadřujete svůj souhlas a záměr řídit se jimi. Právně závazná smlouva vzniká potvrzením přijetí Vaší platby zástupcem British Council.

19. British Council bude

provádět výukové činnosti, které mohou zahrnovat:

  • používání osobních údajů (portrét studenta a jeho hlas) během vysílání online kurzů v reálném čase prostřednictvím British Council platformy Learning Hub;
  • používání studentských audio nebo video nahrávek jako pomůcky při výuce;
  • spojení se studenty British Council z jiných zemí, sdílení prací a nahrávek z výuky tak, aby se studenti dozvěděli o jiných kulturách;
  • využívání našeho digitálního portfolia Seesaw pro zapojení učitelů, studentů a rodičů, ke sdílení prací studentů mezi nimi, např. pracovních listů, fotografií, kreseb, videí a hlasových nahrávek
  • využívání platformy Learning Hub;

(Osobní údaje shromážděné a sdílené prostřednictvím a za účelem výše popsaných vzdělávacích aktivit budou uchovávány pouze po dobu nezbytnou, pro účely, pro které byly shromážděny, a po dobu trvání vašeho vztahu s námi.)

Naším zákonným základem pro všechny administrativní a výukové činnosti související s kurzem je plnění smlouvy o poskytování našich služeb.

Část 2: 1. PODMÍNKY PRO UŽITÍ DIGITÁLNÍCH SLUŽEB (vztahují se na virtuální produkty na podporu angličtiny)

1. Zatržením políčka „Souhlasím“ potvrzujete níže uvedené skutečnosti:

•přečetl(a) jsem podmínky pro užití digitálních služeb a souhlasím s nimi;

•pochopil(a) jsem, že u British Council kupuji buď e-kurz nebo virtuální učební produkt (samoobslužný produkt nebo kombinovaný produkt), přičemž v případě druhého typu produktu se tyto podmínky pro užití digitálních služeb vztahují k virtuální části tohoto produktu („digitální služby“).

2. Další podmínky

2.1 Pokud jste si zakoupil(a) produkt na podporu angličtiny, který je realizován zcela nebo částečně virtuálním způsobem, vztahují se na Vás níže uvedené podmínky:

(a) Vzhledem k tomu, že digitální služba bude realizována prostřednictvím webového prohlížeče třetí strany (např. Internet Explorer, Chrome či Firefox), měl(a) byste si nastudovat i příslušné podmínky a zásady ochrany soukromí, neboť se Vás budou týkat při používání příslušného prohlížeče. Během nákupního procesu Vám poskytneme odkaz na tyto podmínky.

(b) British Council je vlastníkem nebo oprávněným držitelem práv na veškeré duševní vlastnictví týkající se příslušných digitálních služeb a designu, struktury, uživatelské hodnoty a rozvržení digitálních služeb.

Na základě platby příslušného poplatku za digitální služby Vám British Council udílí nevýlučnou a nepřevoditelnou licenci na přístup a užití digitálních služeb v souladu s těmito podmínkami pro užití digitálních služeb.

(c) Zavazujete se, že se zdržíte následujícího jednání:

•poskytnutí přístupu k digitálním službám jinému jednotlivci nebo právnické osobě;

•narušení nebo omezení použitelnosti služeb poskytnutých ze strany British Council;

•nahrávání nebo zobrazování komentářů a materiálů v rámci Vašeho užívání digitálních služeb, které jsou nepravdivé, urážlivé, sexuálně explicitní, pomlouvačné, výhružné, obscénní nebo nezákonné, případně takové, které porušují práva na duševní vlastnictví;

•zkoumání, skenování nebo vyhledávání zranitelnosti digitálních služeb nebo pokus o obcházení nebo hackování uživatelské autentizace či bezpečnostní kontroly v souvislosti s digitální službou;

•rekompilace, převod ze strojového kódu, zpětná analýza, dekompilace, kopírování, duplikace, úprava či přizpůsobení jakéhokoli softwaru, kódu či skriptu tvořícího součást digitálních služeb (vyjma rozsahu povoleného zákonem), případně využití digitální služby k přenosu informace, která obsahuje viry, červy, trojské koně a jiné škodlivé či obtěžující součásti;

•změna, úprava, výmaz, narušení nebo zneužití jakýchkoli souborů nebo informací vytvořených, vlastněných nebo poskytnutých British Council nebo jakoukoli třetí stranou, které jsou součástí digitálních služeb (vyjma případů výslovně povolených v těchto podmínkách pro užití digitálních služeb); nebo

•použití digitálních služeb v rozporu s jakýmkoli zákonem.

Část 2: 1. PODMÍNKY PRO UŽITÍ DIGITÁLNÍCH SLUŽEB (vztahují se na virtuální produkty na podporu angličtiny) - pokračování

(d) Vynaložíme odpovídající snahu, abychom zpřístupnili digitální služby v termínu uvedeném ve Vašem potvrzení rezervace. Vzhledem k povaze internetových služeb však British Council nemůže zaručit, že používání digitálních služeb z Vaší strany bude nepřerušené a bezchybné. Nejsme zodpovědní za žádná zpoždění, neuskutečněné dodávky či jinou ztrátu a poškození vyplývající z přenosu dat prostřednictvím komunikačních sítí a zařízení včetně internetu. Tímto berete na vědomí, že digitální služby mohou být omezeny, zpožděny nebo ovlivněny jiným problémem typicky souvisejícím s používáním takového komunikačního zařízení.

(e) Nesete odpovědnost za zajištění veškerého hardwaru, softwaru a telekomunikačních zařízení nezbytných pro příjem digitálních služeb a nesete veškeré související náklady včetně poplatků účtovaných poskytovateli internetových služeb.

(f) Vyloučení a omezení odpovědnosti:

(i) Ačkoli vynaložíme odpovídající snahu, abychom zajistili přesnost a aktuálnost obsahu digitálních služeb, neposkytujeme žádnou výslovnou ani nevýslovnou záruku, že tomu tak skutečně vždy bude.

(ii) V rozsahu povoleném zákonem vylučujeme veškeré podmínky, záruky, prohlášení a jiné požadavky, které by se mohly vztahovat na naše webové stránky a jejich obsah, ať už výslovný nebo nevýslovný.

(iii) British Council podporuje svobodu vyjádření, avšak názory jednotlivců vyjádřené prostřednictvím digitálních služeb nemusí představovat názory British Council.

(iv) Žádná z těchto podmínek nevylučuje ani neomezuje odpovědnost žádné ze stran za úmrtí nebo zranění vyplývající z nedbalosti (v případě British Council se toto ustanovení vztahuje i na zaměstnance provádějící práce související s tímto zaměstnáním) nebo za úmyslnou misinterpretaci, kde nelze ze zákona odpovědnost omezit.

(v) Za žádných okolností nemá British Council odpovědnost za skutečnou nebo domnělou nepřímou nebo následnou ztrátu nehledě na příčinu jejího vzniku.

(vi) V návaznosti na výše uvedené ustanovení se odpovědnost British Council vyplývající z těchto podmínek pro užití digitálních služeb nebo z jejich plnění na základě smluvních ujednání, občanskoprávní odpovědnosti, zákonných povinností či jiných ustanovení omezuje na částku příslušného poplatku splatného za odpovídající digitální služby.

(g) Prohlášení v souvislosti s těmito podmínkami pro užití digitálních služeb:

Přečetl(a) jsem tyto podmínky a souhlasím s nimi

V souladu s prodejními podmínkami souhlasím s tím, aby ze strany British Council byly příslušné digitální služby dány k dispozici okamžitě (před vypršením 14denní lhůty pro zrušení uvedené v prodejních podmínkách) a zároveň beru na vědomí, že pozbývám právo odstoupit od smlouvy, jakmile začnu digitální služby přijímat.