British Council je mezinárodní organizací Spojeného království pro kulturní vztahy a příležitosti pro vzdělávání.

British Council je organizací založenou v Anglii a Walesu na základě královské listiny (Royal Charter) a zapsanou jako charitativní organizace (pod číslem 209131 v Anglii a pod číslem SC03773 ve Skotsku). Naše sídlo se nachází na adrese 10 Spring Gardens, Londýn, SW1A 2BN. Působíme po celém světě prostřednictvím místních zastoupení.

Další platné podmínky

Na nákup se vztahují rovněž další níže uvedené podmínky:

  • naše Směrnice pro ochranu soukromí, jež stanoví, jakým způsobem nakládáme s osobními informacemi, jež od Vás obdržíme nebo jež nám poskytnete, která se použije v rozsahu, v jakém to umožňují právní předpisy České republiky; a
  • naše Obchodní podmínky, jež popisují proces registrace, platební podmínky, práva na vrácení uhrazené částky a zrušení nákupu.

Protože digitální služba Vám bude poskytována prostřednictvím webového prohlížeče třetí strany (např. Internet Explorer, Chrome a Firefox), je třeba, abyste si přečetli také příslušné podmínky užívání a směrnici o ochraně soukromí, neboť jimi se bude řídit Vaše užívání webového prohlížeče. Součástí nákupu bude rovněž odkaz na tyto podmínky a směrnice.

Licence

Organizace British Council je vlastníkem nebo držitelem oprávnění ke všem právům duševního vlastnictví k digitální službě a k provedení, formě a struktuře digitální služby.

Na základě úhrady příslušného poplatku za digitální službu Vám tímto organizace British Council uděluje nevýhradní a nepřenosnou licenci pro přístup k digitální službě a pro její  užívání pouze v souladu s těmito Podmínkami. 

Tímto se zavazujete, že se zdržíte:

  • poskytování přístupu k digitálním službám jiným fyzickým či právnickým osobám;
  • narušování a omezování užívání služeb poskytovaných organizací British Council nebo zásahů do jejich užívání;
  • prostřednictvím své účasti na nahrávání či zobrazování jakýchkoli nepravdivých, urážlivých, sexuálně explicitních, znevažujících, výhružných, obscénních či nezákonných komentářů či materiálů nebo komentářů či materiálů porušujících práva duševního vlastnictví;
  • zkoušení, skenování či testů zranitelnosti digitální služby nebo pokusů obejít či prolomit jakékoli mechanismy kontroly ověření identity uživatele či bezpečnostní kontrolní mechanismy digitální služby;
  • provádění či pořizování zpětných kompilací, rozkladů, zpětných návrhů, dekompilací, kopií, duplikátů, změn či úprav jakéhokoli softwaru či jiných kódů či skriptů tvořících součást digitální služby (s výjimkou těch, jež jsou povoleny zákonem) nebo pokusů o přenos jakýchkoli informací obsahujících viry, počítačové červy, trojské koně nebo jiné škodlivé či rušivé složky;
  • provádění změn, úprav, vymazávání jakýchkoli souborů nebo jiných dat vytvořených, vlastněných nebo poskytovaných organizací British Council nebo jakoukoli jinou třetí stranou jako součást digitální služby nebo nezákonného užívání takovýchto souborů nebo dat nebo zásahů do nich (s výjimkou případů výslovně povolených těmito Podmínkami); nebo
  • užívání digitální služby v rozporu s jakýmkoli platným právním předpisem.

Dostupnost

Vyvineme odpovídající úsilí, abychom zajistili dostupnost digitální služby v termínu a v době dohodnuté v rámci nákupu.

Vzhledem k povaze internetu však organizace British Council nemůže zaručit a nezaručuje, že užívání digitální služby z Vaší strany nebude přerušeno nebo že bude bez jakýchkoli chyb. Neodpovídáme za jakákoli zpoždění, výpadky dodávek, nebo jakékoli ztráty či škody způsobené přenosem dat prostřednictvím komunikačních sítí a zařízení, včetně internetu. Tímto berete na vědomí, že digitální služba může podléhat omezením, zpožděním nebo jiným problémům spojeným s užíváním takovýchto komunikačních zařízení.

Je třeba, abyste si pro užívání digitální služby zajistili veškerý nezbytný hardware, software a telekomunikační zařízení s tím, že sami ponesete náklady na veškeré s tím související poplatky včetně poplatků hrazených poskytovatelům internetového připojení. 

Prohlášení o vyloučení a omezení odpovědnosti

Přestože vyvineme veškeré odpovídající úsilí, abychom zajistili přesnost a aktuálnost obsahu digitální služby, nečiníme tímto v této souvislosti žádné prohlášení ani neposkytujeme žádnou výslovnou či implicitní záruku.

V rozsahu povoleném zákonem vylučujeme veškeré výslovné či implicitní podmínky, záruky, prohlášení nebo jiné podmínky, jež by se mohly vztahovat na naše webové stránky nebo jakýkoli jejich obsah.

Organizace British Council podporuje svobodu vyjádření, avšak názory vyjádřené jednotlivci prostřednictvím digitalní služby nemusí vyjadřovat názory organizace British Council.

Žádné z ustanovení těchto Podmínek nevylučuje ani neomezuje odpovědnost kterékoli ze stran za smrt či zranění osob způsobené nedbalostí stran (v případě organizace British Council pak tuto odpovědnost na straně jejích zaměstnanců během jejich pracovního poměru) nebo za úmyslné zkreslení informací nebo za jakékoli jiné případy, kdy odpovědnost nelze omezit na základě jakéhokoli platného právního předpisu.

Žádná ze stran za žádných okolností neodpovídá za jakékoli skutečné či domnělé nepřímé ztráty či škody či následné škody vzniklé z jakýchkoli příčin. Toto ustanovení se nepoužije v případě, že jste spotřebitelem ve smyslu právních předpisů České republiky.

S výhradou výše uvedeného nepřekročí maximální výše odpovědnosti každé ze stran vůči druhé straně v souvislosti s těmito Podmínkami, vyplývající z porušení smluvní či mimosmluvní povinnosti, nedbalosti, porušení zákonné povinnosti či z jiné příčiny částku rovnající se výši poplatků uhrazených či splatných za poskytnutí digitální služby. Toto ustanovení se nepoužije v případě, že jste spotřebitelem ve smyslu právních předpisů České republiky.

Ochrana dětí

Jsme přesvědčeni, že všechny děti mají potenciál a že záleží na každém z nich, a to kdekoli na světě. Organizace British Council zastává názor, že všechny děti mají právo na ochranu proti veškerým formám zneužívání v souladu s ustanovením článku 19 Úmluvy OSN o právech dítěte (UNCRC) z roku 1989.

Rozhodné právo

Tyto Podmínky byly sepsány podle anglického práva a řídí se anglickým právem. Pokud jste však spotřebitelem ve smyslu právních předpisů České republiky, nebude mít tato volba anglického práva za následek vyloučení těch ustanovení právních předpisů České republiky, která jsou určena k ochraně spotřebitele. Obě strany těchto podmínek se tímto podřizují pravomoci soudů Anglie a Walesu. Veškeré nároky související s těmito Podmínkami a/nebo digitální službou tudíž mohou být vyřešeny soudcem (soudci) anglického soudu. Organizace British Council si však vyhrazuje právo podat vůči Vám podnět k soudnímu řízení pro porušení těchto Podmínek v zemi Vašeho trvalého pobytu nebo v jakékoli jiné příslušné zemi. Toto ustanovení se nepoužije v případě, že jste spotřebitelem ve smyslu právních předpisů České republiky, přičemž v takovém případě jste oprávněn podat podnět k zahájení soudního řízení pro porušení těchto Podmínek buď před soudy Anglie a Walesu nebo v zemi, v níž máte bydliště, a my jsme oprávněni proti Vám podat podnět k zahájení soudního řízení pro porušení těchto Podmínek pouze v zemi, v níž máte bydliště.

Připomínky a reklamace adresované organizaci British Council

Pokud si přejete sdělit nám jakékoli připomínky týkající se Nákupu nebo uplatnit reklamaci v souvislosti s Nákupem, navštivte prosím naši webovou stránku vyhrazenou zákaznickým službám