special arrangements for exams

British Council usiluje o to, aby měli všichni uchazeči spravedlivé a objektivní podmínky a optimální prostředí pro vykonání zkoušky. Naše organizace je schopna vyhovět speciálním požadavkům a  zajistit speciální podmínky týkající se zkouškového místa, pochopení otázek a zadávání odpovědí.

Pokud vyžadujete speciální podmínky při vykonávání zkoušky, řiďte se prosím níže uvedenými pokyny pro jednotlivé typy zkoušek. Dostupnost těchto podmínek závisí plně na organizátorovi zkoušek. V některých případech můžete být vzhledem k obtížím osvobozeni z části zkoušky.

DŮLEŽITÉ: Vezměte prosím na vědomí, že pro kandidáty se speciálními požadavky na zkoušku se registrace uzavírají dříve, je proto nutné se zaregistrovat s dostatečným předstihem. Po uplynutí níže specifikovaného termínu nemůžeme vašim žádostem vyhovět.

Speciální podmínky bez ohledu na jejich náročnost jsou zajišťovány bezplatně.

Pokud potřebujete zajistit speciální podmínky, kontaktujte nás prosím prostřednictvím emailové adresy hana.nohynkova@britishcouncil.cz, abychom vše osobně probrali. Vložení požadavku na zařízení speciálních podmínek do online registračního systému není dostačující, vždy je nutno nás přímo kontaktovat.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY LZE ZAJISTIT U NÁSLEDUJÍCÍCH ZKOUŠEK:

IELTS

Zkouška IELTS byla navržena na základě principů spravedlivosti. Vaše schopnosti v anglickém jazyce budou hodnoceny objektivně nehledě na případné obtíže či zvláštní potřeby. Našim prvotním zájmem je, abychom vyhověli všem uchazečům.

Uchazeči se zvláštními potřebami, kteří vyžadují úpravu zkouškových materiálů (např. sluchové či zrakové postižení), jsou povinni British Council předložit žádost o zajištění zvláštních podmínek společně s lékařským potvrzením nejpozději 3 měsíce před termínem příslušné zkoušky. 

Uchazeči se zvláštními potřebami, kteří vyžadují administrativní úpravy (např. použití sluchátek, počítače apod.), jsou povinni British Council předložit žádost o zajištění zvláštních podmínek společně s lékařským potvrzením nejpozději 6 týdnů před termínem příslušné zkoušky. 

Náležitosti lékařské zprávy:

 • Zpráva musí být vyhotovena v českém nebo anglickém jazyce. V případě zprávy v českém jazyce je nutné dodat její shrnutí v angličtině. Není potřeba úřední překlad. 
 • Originál lékařské zprávy musí obsahovat jméno, kvalifikaci a podpis příslušného lékaře.
 • Ve zprávě musí být jasně a detailně popsán zdravotní stav uchazeče.
 • Ze zprávy musí být zřejmé, k jakým speciálním podmínkám vás vaše znevýhodnění  /zdravotní stav/ opravňuje. 

Pro kandidáty s poruchami učení  /např. dysgrafií/ platí další pravidla pro získání speciálních podmínek: 

 • Kandidát musí předložit originál lékařské zprávy, která mu byla vystavena nejdříve ve věku 13 let či později.
 • Tato zpráva musí obsahovat jasný popis zdravotního stavu uchazeče a stupeň obtíží.
 • Zpráva musí obsahovat potvrzení, že dignostikované obtíže vycházejí z použitého standardizovaného testu. Název tohoto testu musí být součástí zpravy. 
 • Zpráva musí být vypracována odborníkem na danou oblast /ne obvodním lékařem/ a musí obsahovat jeho jméno, kvalifikaci a podpis.

Upozorňujeme, že organizátoři příslušné zkoušky nemusí být vždy schopni poskytnout požadované služby. Žádosti předložené po uplynutí termínu pro podání přihlášky nebudou přijaty.  

Tyto podmínky se vztahují pouze na kandidáty zaregistrované na papírovou verzi zkoušky. 

ZKOUŠKY CAMBRIDGE ENGLISH

Pokud chcete zajistit speciální podmínky, je nutné o ně zažádat co nejdříve, nejpozději týden před koncem řádných registrací na jednotlivé zkoušky (ne během pozdních registrací). Zaslání upravených materiálů může u některých speciálních podmínek trvat až 6 měsíců. Pokud se na nás obrátíte po uplynutí termínu pro podání přihlášky, nebudeme bohužel schopni tyto podmínky zajistit.

DŮLEŽITÉ  UPOZORNĚNÍ: Vezměte prosím na vědomí, že přihláška bez řádného lékařského potvrzení nebude přijata. 

 • originál lékařské zprávy musí obsahovat jméno, kvalifikaci a podpis příslušného lékaře a musí na něm být jasně popsán zdravotní stav uchazeče. Lékařská zpráva nesmí být starší dvou let ke dni zkoušky 
 • pokud vyžadujete zkouškové materiály v Braillově písmu, kontaktujte nás prosím alespoň 6 měsíců před termínem příslušné zkoušky. 
 • pokud chcete zažádat o osvobození z části zkoušky, kontaktujte nás prosím alespoň 3 měsíce před termínem příslušné zkoušky. 

Jakmile obdržíte souhlas a vaše zkouška se bude řídit výše uvedenými zvláštními podmínkami, vaše odpovědi budou hodnoceny stejným způsobem jako u ostatních kandidátů.

 • O zvláštní podmínky lze zažádat pouze u cambridgeských zkoušek vedených papírovou formou.

PROFESNÍ A UNIVERZITNÍ ZKOUŠKY

V případě zvláštních potřeb budete ve většině případů muset kontaktovat přímo univerzitu nebo instituci. Tato poté bude ohledně vašich speciálních podmínek kontaktovat British Council. Následně budete informováni o stanovisku k vašemu požadavku.  

Pokud jste se ke zkoušce přihlásili v British Council, s požadavkem na zvláštní podmínky kontaktujte přímo nás.

Prosím, prostudujte si možnosti speciálních podmínek, které jsme schopni zajistit. 

Sluchové obtíže

Jsme schopni zajistit speciální průběh zkoušky jak pro kandidáty s lehčí formou sluchových obtíží (možnost skládat test v samostatné místnosti, použit sluchátek apod.), tak i pro kandidáty s těžkými sluchovými obtížemi či kandidáty neslyšící.(možnost absolvovat poslechový test ve verzi odezírané ze rtů).

O jaký typ speciálního průběhu zkoušky můžete požádat?

PRO ČÁST POSLECHOVOU:

 • Pokud trpíte částečnou ztrátou sluchu a jste schopni naslouchat pouze za pomoci sluchátek nebo speciálního zesilovacího zařízení, můžete požádat o povolení použít tyto pomůcky při zkoušce. Mějte prosím na paměti, že vám nebude dovoleno používat přístroje typu Walkman®, MP3 přehrávač apod.
 • Pokud potřebujete jiný druh pomoci, můžete požádat o poslechový test ve verzi odezírané ze rtů. Mějte však na paměti, že u některých zkoušek nemusí být tato možnost k dispozici. Příslušné poslechové testy vám bude předčítat kompetentní osoba, která zároveň zajistí, abyste měli dostatek času na přečtení otázek a zapsání vašich odpovědí. Každý z textů si vyslechnete dvakrát.

PRO ČÁST MLUVENOU:

V případě zkoušek KET, PET, FCE, CAE, CPE, ILEC , ICFE a BEC probíhá ústní část testu standardně ve dvojici. Pokud trpíte sluchovými obtížemi, můžete zažádat o:

 • poskytnutí času navíc, pokud vám ústní projev nebo jeho porozumění trvá déle, než je běžné
 • vykonání testu s partnerem, který nepodstupuje příslušnou zkoušku
 • vykonání testu bez partnera (kde je vyžadován rozhovor, budete hovořit se zkoušejícím)

 (Tato alternativa není možná u zkoušky BEC.)

V případě zkoušky IELTS můžete zažádat o:

 • poskytnutí času navíc

Zrakové obtíže

Dle charakteru vašich obtíží může pořadatel zkoušek Cambridge English  poskytnout materiály zvětšené nebo jinak upravené, stejně jako materiály v Braillově písmu (možné však pouze pro některé testy).

O jaký typ speciálního průběhu zkoušky můžete požádat?

 • Čas navíc

Pokud máte zrakové obtíže, budete s největší pravděpodobností potřebovat více času na dokončení písemné práce. K běžnému času můžete požádat o 25%, 50% či 100% času navíc. Mějte však na paměti, že příliš mnoho času navíc může značně zvýšit vaši únavu. Během zkoušky vám k času navíc mohou být povoleny i přestávky.

 • Jiné způsoby čtení zkouškových archů
 • Pokud trpíte částečnou ztrátou zraku, můžete po konzultaci s námi využít následujících vlastních pomůcek: zvětšovací lupy, ruční čtečky (skenovacího přístroje) atd
 •  Můžete požádat o asistenta, „předčítajícího“, který vám bude číst otázky testu
 • Pokud vyžadujete zkouškové materiály v Braillově písmu, dejte nám prosím vědět, jestli požadujete verzi v základním přepisu nebo zkratkopisu.

Obvykle lze zajistit verze zkouškových testů KET, PET, FCE, CAE, CPE, BEC a IELTS (pouze některé testy) v Braillově písmu.

 •  Zapisování odpovědí jiným způsobem. Pokud si přejete, můžete své odpovědi zaznamenat:

pomocí svého Braillova přístroje;

pomocí svého Braillova přístroje, který je připojený na tiskárnu;

pomocí svého psacího stroje nebo počítače;

nadiktováním „zapisovateli“.

 • Zvětšené materiály se zadáním
 • Poskytnutí asistenta – „předčítajícího“ nebo „zapisovatele“.„Předčítající“ je osoba, která pro vás bude předčítat otázky testu. Upozorňujeme, že tento asistent vám nebude otázky ani vysvětlovat, ani vám nebude nijak radit. Předčítajícímu obvykle není povoleno předčítat texty v části čtení (Reading). „Zapisovatel“ je osoba, která bude zapisovat vaše odpovědi.  Doporučujeme vám, abyste s nimi před zkouškou provedli nácvik spolupráce. Ujistěte se také například o tom, že dokážete hláskovat všechna písmena abecedy.

Upozorńujeme, že verze v Braillově písmu nemusí být vždy (ve všech termínech) dostupná pro všechny uvedené zkoušky.

Poruchy učení

 O jaký typ speciálního průběhu zkoušky můžete požádat?

 • Čas navíc

Pokud trpíte dyslexií, dysgrafií nebo jinou specifickou poruchou učení, budete s největší pravděpodobností potřebovat na dokončení písemné práce více času. K běžnému času poskytovanému pro vypracování práce můžete požádat o 25%, 50% či 100% času navíc. Mějte však na paměti, že příliš mnoho času navíc může značně zvýšit vaši únavu.

 • Odpovědní archy

U všech zkoušek Cambridge English je uchazečům uloženo, aby své odpovědi zaznamenali do odpovědního archu. Pokud by vám tento požadavek mohl působit zvláštní obtíže (například je pro vás obtížné postupovat podle čísel nebo vám nevyhovuje řazení otázek na stránce), může vám být povoleno zapsat odpovědi na samostatný list papíru, případně přímo do zadání testu.

Výjimky a certifikáty s doložkou

IELTS

Pokud výše uvedené speciální požadavky na průběh zkoušky pro vás nejsou dostačující, například nejste schopni odezírat ze rtů, můžete u některých zkoušek požádat o osvobození od poslechové a/nebo ústní části testu.

 • V takovém případě bude  váš certifikát opatřen tímto sdělením: „Due to extreme speaking and/or hearing difficulties this candidate was exempt from taking the Speaking and/or Listening modules and the overall band score reflects this.'

V případě žádosti o osvobození z poslechové nebo ústní části testu, kontaktujte nás minimálně 3 měsíce před termínem samotné zkoušky.

CAMBRIDGESKÉ ZKOUŠKY

 • Pokud výše uvedené speciální požadavky na průběh zkoušky pro vás nejsou dostačující, například nejste schopni odezírat ze rtů, můžete u některých zkoušek požádat o osvobození buď od poslechové, nebo ústní části testu. (Tato výjimka vám může být poskytnuta pouze pro jednu z částí zkoušky.)

V případě úspěšného složení zkoušky Cambridge English pak obdržíte certifikát opatřený následující doložkou: „The candidate was exempt from satisfying the full range of assessment objectives in the examination.' 

U všech zkoušek musíte o osvobození z části testu požádat minimálně 3 měsíce před termínem samotné zkoušky.