Aptis testuje ty znalosti angličtiny, které odpovídají vašim potřebám. Společnost může jednak otestovat všechny čtyři jazykové komponenty - čtení, psaní, poslech a mluvený projev společně se základní části (gramatika a slovní zásoba) nebo si zvolit pouze jeden komponent. 

co obsahuje část testu aptis čtení?

Tato část trvá 30 minut a je rozdělena do 4 částí. Náročnost jednotlivých úkolů se postupně zvyšuje. 

  • Porozumění větě: v této části budete mít za úkol vybrat si ze tří možností jedno slovo, které doplníte do věty. Celkem tato část obsahuje pět vět, které na sebe obsahově nenavazují.
  • Soudržnost textu: tato část obsahuje sedm zpřeházených vět. Úkolem je poskládat je do správného pořadí tak, aby tvořily logický příběh.
  • Porozumění krátkému textu: v této části budete mít za úkol přečíst krátký text a doplnit do něj chybějící slova, která vybíráte ze seznamu. 
  • Porozumění dlouhému textu: v této části budete mít za úkol přečíst si delší text, který se skláda z několika odstavců. Ke každé z nich musíte připřadit odpovídající titulek (jeden je vždy navíc).  

výsledky testu aptis

Výsledky testu vycházejí ze Společného evropského referenčního rámce (CEFR). Každý komponent bude ohodnocen zvlášť na stupnici A1-C. Pokud budete skládat všechny čtyři části testu, dostanete také celkový zprůměrovaný výsledek.

Externí odkazy