British Council je mezinárodní organizací Spojeného království podporující mezikulturní spolupráci a příležitosti ke vzdělávání.

Osobní informace shromažďujeme a používáme k tomu, abychom lidem nabízeli informace, produkty a služby. Tato zásada platí pro všechna místa, kde působíme, a pro všechny formy informací a všechny systémy použité pro shromažďování, ukládání, zpracovávání nebo přenos informací.

V zemích, kde platí odlišné zákony na ochranu soukromí a ochranu osobních údajů, dodržujeme ty zákony, které jsou v souladu s mezinárodně uznávanými zásadami na ochranu soukromí a v souladu s férovými postupy pro nakládání s informacemi.

British Council se zavazuje:

  • provádět hodnocení vlivu na ochranu soukromí s cílem chránit soukromí a práva svých zákazníků a zaměstnanců
  • chránit utajení, integritu a dostupnost informací, které shromažďuje, ukládá, přenáší a zpracovává v souladu se zákony Spojeného království a mezinárodně uznávanými postupy, a dodržovat zákonné požadavky a smluvní závazky, které pro ni platí
  • vysvětlovat, proč osobní informace potřebuje, a vyžadovat pouze takové osobní informace, které potřebuje, a sdílet v rámci British Council a s jinými organizacemi jen takové osobní informace, které jsou potřebné, nebo v případě, že s tím dotčená osoba vyslovila souhlas
  • umožnit osobám požadovat přístup k osobním informacím, které o nich má, a podat stížnost, pokud se domnívají, že není s informacemi nakládáno správně
  • neukládat osobní informace déle, než jak je nutné
  • provést opatření pro ochranu práv a svobod jednotlivců, jejichž osobní údaje mohou být přenášeny do zemí s odlišnými zákony na ochranu osobních údajů
  • zajistit, aby skutečná či podezřelá porušení bezpečnosti informací byla ohlášena a vyšetřena
  • každoročně posoudit a vyhodnotit úroveň svých kontrol zabezpečení informací
  • uplatňovat tyto normy ve svém dodavatelském řetězci a u svých dodavatelů.

Zajistíme vhodné a náležité zdroje k tomu, abychom tuto zásadu zavedli v praxi, a zajistíme její šíření a porozumění.

British Council bude tyto zásady každoročně revidovat s cílem zavést vývoj nových zákonných a regulačních požadavků a zajistit dodržování správných postupů.

Toto prohlášení o globálních zásadách schválil Sir Ciarán Devane, výkonný ředitel, v březnu 2018, s plánovanou revizí v březnu 2019.