Ve všech svých globálních činnostech se řídíme Zákonem na ochranu osobních údajů Spojeného království (který zahrnuje Všeobecné nařízení na ochranu osobních údajů EU (GDPR)), pokud místní podobný zákon nestanoví přísnější požadavky.

Zákon na ochranu osobních údajů Spojeného království (a GDPR) fungují dvěma hlavními způsoby. Dávají jednotlivcům práva, jak mají být jejich osobní údaje použity, a stanoví pravidla pro organizace, jak osobní informace zpracovávat.

Naše Zásady pro zabezpečení informací a ochranu soukromí uvádí, jak osobní informace zpracováváme.

Naše zásady pro Cookies uvádí, jak na svém webu cookies používáme a k jakému účelu.

Kontaktní údaje

British Council shromažďuje a zpracovává osobní údaje z mnoha důvodů. Pokud si přejete s námi toto oznámení o ochraně soukromí projednat, nebo se zeptat na jinou otázku spojenou se správou informací a ochranou údajů, obraťte se na nás prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů:

Poštou:

Information Governance & Risk Management Team
British Council
10 Spring Gardens
London
SW1A 2BN

Telefonicky: +44 (0)20 7389 4385

E-mailem: IGDisclosures@britishcouncil.org

Pověřenec pro ochranu osobních údajů v British Council je naším ředitelem pro řízení správy a rizik spojených s informacemi

Telefon: (0)20 7389 4385
E-mail: InfoGovernance@britishcouncil.org

Mezinárodní přenosy

British Council sdílí osobní informace v rámci širší skupiny subjektů British Council, které sídlí v rámci i mimo EU. Provádíme to na základě dohody o sdílení údajů, která zahrnuje příslušná vzorová ustanovení EU pro mezinárodní přenosy údajů, abychom zajistili ochranu Vašich osobních údajů, bez ohledu na to, který subjekt v rámci skupiny British Council dané informace vlastní.

Pokud British Council provádí přenosy osobních informací mimo skupinu British Council do jiné organizace, pak se spoléháme na použití vzorových ustanovení EU pro mezinárodní přenosy dat, pokud země, ve které se organizace nachází, není Evropskou komisí zapsána jako „vhodná“.

Příjemci

Při plnění našich služeb také využíváme další organizace pro zpracovávání Vašich osobních údajů. Využíváme je k:

 • poskytování zákaznických služeb, pro průzkumy a marketing
 • personalizaci našich služeb
 • zpracovávání plateb
 • provádění vyšetřování podvodu nebo jiného zákonného vyšetřování

Pokud využíváme jiné organizace, ujistíme se, že jsou Vaše osobní údaje chráněné, a zůstávají pod naší kontrolou.

Také v jistých situacích sdílíme osobní údaje se státními orgány a finančními úřady. Tam, kde sdílíme Vaše osobní informace s těmito typy organizací, ujistíme se v možné míře, že jsou údaje chráněné.

Marketing

Budeme Vaše osobní údaje také používat k rozesílání zpráv direct marketingu a k lepšímu určení produktů a služeb, které Vás zajímají. To provádíme, pokud jste jedním z našich zákazníků, nebo jste byli s námi v kontaktu jiným způsobem (zapsali jste se jako účastníci akce British Council nebo soutěže).

To znamená, že:

 • o Vás vytvoříme profil, abychom vám jako zákazníkovi lépe rozuměli a upravili sdělení, která Vám zasíláme, na míru (včetně našich marketingových sdělení);
 • Vás budeme informovat produktech a službách, které by Vás mohly zajímat;
 • se pokusíme najít produkty a služby, které Vás zajímají; a

 následující využijeme pro marketing a určení produktů a služeb, které Vás zajímají.

 • Vaše kontaktní údaje. To zahrnuje Vaše jméno, pohlaví, adresu, telefonní číslo, datum narození a e-mailovou adresu.
 • Informace z cookies a tagů nacházející se ve Vašem připojeném zařízení.
 • Informace od ostatních organizací, jako jsou agregované demografické údaje, a veřejně dostupné zdroje, jako jsou seznamy voličů či obchodní adresáře.
 • Podrobnosti o produktech a službách, které jste nakoupili, a o tom, jak je používáte.

Budeme Vám zasílat informace (o produktech a službách, které poskytujeme) prostřednictvím telefonu, pošty, e-mailu, sms, reklamy v online bannerech. Informace, které o Vás máme, budeme také používat k nastavení zpráv tam, kde to bude možné, jelikož se domníváme, že je důležité je vhodně pro Vás upravit. Činíme tak proto, že máme legitimní obchodní zájem informovat Vás o svých produktech a službách. Také kontrolujeme, zda jste rádi, že Vám posíláme marketingové zprávy ještě předtím, než tak učiníme. V každé odeslané zprávě je také možnost zasílání zpráv odhlásit.

Budeme prodávat produkty a služby jiných organizací pouze v případě, že nám k tomu udělíte souhlas.

Kdykoli můžete požádat o ukončení zasílání marketingových informací nebo o zrušení svého souhlasu.

Uchovávání

British Council uchovává osobní údaje v souladu se svými firemními požadavky na jejich uchování. Podrobnosti o našem schématu pro uchovávání jsou k dispozici na požádání na kontaktu uvedeném výše.

Právo na přístup k osobním informacím

Podle zákona má každá osoba právo požádat o kopii informací, které jsou o ní vedeny. To znamená, že můžete požádat o informace, které British Council o Vás vede. Říká se tomu právo „subjektu na přístup“.

Při podání požadavku nám musíte předložit:

 • písemnou žádost (poštou nebo e-mailem)

Dále Vás můžeme požádat o předložení:

 • dokladu totožnosti
 • dokladu o adrese Vašeho bydliště
 • o další informace, které můžeme přiměřeně potřebovat pro nalezení informací, které požadujete (například údaje o pobočce British Council nebo pracovníkovi, který byl s Vámi v kontaktu, a kdy)

Vyhledávání informací nebude zahájeno, dokud nebudou předloženy všechny výše uvedené informace. Pro podání své žádosti nebo pro usnadnění žádosti se obraťte na Poradce správy informací (Sdělování) v naší kanceláři v Manchesteru (údaje viz níže).

Ačkoli byste měli žádost podat písemně, tak pokud si přejete spíše s někým hovořit osobně, můžete se obrátit na Information Governance Advisor  na níže uvedené kontaktní adrese:

Information Governance Advisor (Disclosures)
British Council
58 Whitworth Street
Manchester
M1 6BB
United Kingdom

Telefon: +44(0) 161 957 7624
E-mail: IGDisclosures@britishcouncil.org

Práva týkající se zpracovávání Vašich osobních údajů 

Právo na omezení zpracovávání osobních údajů

V některých případech máte právo požádat, abychom zpracovávání Vašich osobních údajů omezili. Můžeme omezit zpracovávání Vašich osobních informací tak, že dočasně přesuneme informace do jiného zpracovávajícího systému, a informace tak nebudou uživatelům k dispozici, nebo informace zveřejněné na webu dočasně odstraníme. Můžete také využít technické postupy, abychom zajistili, že osobní informace nebudou dále zpracovávány a upravovány. Pokud zavedeme omezené zpracovávání osobních údajů, bude to v našich systémech jasně označeno.

O omezení zpracovávání můžete požádat za následujících okolností:

 1. Obáváte se, že informace, které o Vás máme, jsou nepřesné. Můžete nás požádat o omezení informací, dokud nebudeme schopni určit, zda informace jsou či nejsou přesné;
 2. Zpracováváme Vaše osobní údaje nezákonně a nepřejete si informace vymazat, ale namísto toho je chcete omezit.
 3. Již Vaše informace pro účely, pro které byly shromážděny, nepotřebujeme, ale vy je potřebujete pro podání, uplatnění nebo obhajobu právních nároků;
 4. Podali jste námitku proti zpracovávání (viz níže) a musíme rozhodnout, zda zákonné důvody, které máme pro zpracovávání informací, překračují Vaše legitimní zájmy.

Domníváte se, že zpracovávání je nezákonné

Pokud nám sdělíte, že se domníváte, že Vaše osobní informace zpracováváme nezákonně, ale nepřejete si informace vymazat, máte právo nás požádat o omezení zpracovávání daných informací.

Požádáme Vás o vysvětlení, proč se domníváte, že je zpracovávání nezákonné, a můžeme Vás také požádat o předložení důkazů k tomuto tvrzení.

Domníváte se, že zpracovávání osobních údajů je nepřesné

Můžete nám sdělit, že se domníváte, že osobní informace, které o Vás zpracováváme, jsou fakticky nesprávné. Můžete nás požádat, abychom omezili používání Vašich osobních údajů, dokud přesnost informací neověříme. Požádáme Vás o vysvětlení, proč se domníváte, že jsou informace nepřesné, a můžeme Vás také požádat o předložení důkazů k tvrzení o možné nepřesnosti. 

Pokud zjistíme, že osobní informace, které o Vás zpracováváme, jsou nepřesné, provedeme příslušné kroky pro opravu daných informací.

British Council již osobní informace nepotřebuje, ale Vy je potřebujete v souvislosti se svými právními nároky

Ve většině případů bezpečně osobní informace smažeme nebo je likvidujeme, pokud je již pro své legitimní obchodní účely nepotřebujeme. Náš přístup pro zachovávání informací je uveden v našich firemních postupech pro zachovávání informací.

Nicméně pokud by osobní údaje, které již nepotřebujeme, Vám pomohly při podání, uplatnění či obhajobě svých právních nároků, můžete nás požádat, abychom informace uchovali tak dlouhou, jak bude potřeba. Můžeme Vás požádat o podání vysvětlení a dokladů o tom, že právní nárok je podán nebo že řízení probíhá. 

Právo na vymazání osobních údajů („právo být zapomenut“)

V následujících případech máte právo British Council požádat, aby bezpečně vymazala či zničila Vaše osobní informace:

 • Pokud osobní informace, které o Vás máme, již nejsou potřeba pro účel, pro který byly původně shromážděny.
 • Zpracovávání je založena na souhlasu – pokud jste předtím dali British Council souhlas se shromažďováním a zpracováváním osobních údajů, a sdělíte nám, že svůj souhlas stahujete. Upozornění: stažení Vašeho souhlasu neznamená, že zpracovávání Vašich osobních údajů, které probíhalo před stažením souhlasu, bylo nezákonné.
 • Zpracováváme Vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu a Vy si přejete toto ukončit.
 • Pokud se domníváte, že British Council zpracovávala Vaše osobní údaje nezákonně. 

Pokud se domníváte, že některý z výše uvedených případů nastal, můžeme Vás požádat o vysvětlení a podání dalších informací pro prověření tohoto tvrzení.

Právo podat námitku proti zpracovávání

Máte právo podat námitku proti zpracovávání svých osobních údajů ze strany British Council za těchto okolností:

Osobní informace použity pro přímý marketing

Pokud používáme Vaše osobní informace pro zasílání přímého marketingu, máte právo kdykoli proti tomu podat námitku. Pokud toto své právo uplatníte, zastavíme zpracovávání Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu. Nicméně můžeme vést Vaše informace na „soupisu odstraněných údajů“, abychom zajistili, že Vaše informace nebudou někdy v budoucnu na seznam pro markentingové účely přidány. 

Automatizované rozhodování a profilování

„Profilování“ je automatické používání osobních údajů uložených v počítači pro analýzu či předpovědi otázek, která mají na jednotlivce právní dopad, nebo jiný podobný účinek. Příklady mohou být ekonomická situace, zdraví, osobní preference nebo zájmy, a lokalita. Máte právo nebýt předmětem výhradně automatizovaného rozhodování (jedná se o elektronicky provedené rozhodnutí, bez zásahu člověka), a to může zahrnovat i profilování (ačkoli zde není obecné právo podat námitku proti profilování). Pokud se domníváte, že British Council o Vás učinila výhradně automatizované rozhodnutí, můžete podat proti tomu námitku. 

Upozorňujeme, že British Council může provádět automatizovaná rozhodnutí bez zásahu člověka tam, kde jste s takovým zpracováváním dali výhradní souhlas (ačkoli máte právo svůj souhlas stáhnout).

Můžeme také provádět automatizovaná rozhodnutí bez zásahu člověka v těchto případech:

 • Automatizované rozhodování je nutné pro vstup do, plnění smlouvy, nebo uzavřen smlouvy, která se týká Vás a British Council.
 • Automatizované rozhodování je povoleno podle zákona schváleného na úrovni Evropské unie, nebo na úrovni členského státu EU nebo EEA (tj. je povoleno podle místního zákona) nebo na úrovni Spojeného království. Zákon zajistí opatření na ochranu Vašich práv a svobod. 

Nicméně stále máte obecné právo podat námitku v obou výše uvedených případech, s uvedením důvodu, proč se domníváte, že zpracovávání má na Vás negativní dopad. Pokud podáte námitku, pečlivě Vaše důvody zvážíme a rozhodneme, zda ve Vašem konkrétním případě proces rozhodování revidovat. 

Právo na přenositelnost údajů

Pokud jste British Council poskytli své informace, máte právo požádat a získat kopii daných informací ve strukturované, obecně používaném a strojově čitelném formátu.

Máte také právo nás požádat, abychom odeslali informace, které o Vás máme, jiné organizaci. 

Existují i některé situace, ve kterých právo na přenositelnost neplatí. Pro podrobnější informace se obraťte na: IGDisclosures@britishcouncil.org

Uplatnění vašich práv ohledně zpracovávání Vašich osobních údajů 

Pokud si přejete uplatnit kterékoli z výše uvedených práv, týkající se způsobu, jakým Vaše osobní informace zpracováváme, obraťte se na:

Information Governance Advisor (Disclosures)
British Council
58 Whitworth Street
Manchester
M1 6BB
United Kingdom

Telefon: +44(0) 161 957 7624
E-mail: IGDisclosures@britishcouncil.org

Vaše právo podat stížnost státnímu regulátorovi pro ochranu osobních údajů (Úřad na ochranu osobních údajů)

Pokud se domníváte, že jsme Vaše osobní informace zpracovali neférově nebo nezákonně, nebo že jsme nesplnili Vaše práva podle GDPR, máte právo podat stížnost u státního regulátora pro ochranu osobních údajů.

Stížnosti na to, jak Vaše osobní údaje zpracováváme, může posoudit regulátor pro ochranu osobních údajů Spojeného království, Úřad pověřence pro informace (ICO). Na ICO se můžete obrátit na níže uvedené adrese:

Information Commissioner’s Office
Wycliffe House
Water Lane
Wilmslow
Cheshire
SK9 5AF
UNITED KINGDOM

Web stránky: www.ico.org.uk
E-mail: casework@ico.org.uk

Pokud žijete v zemi nebo na území nacházející se v Evropské unii (EU) nebo v Evropském hospodářském prostoru (EEA), a domníváte se, že některé, nebo všechny, problémy, které máte, nastaly v zemi Vašeho bydliště, můžete se obrátit se stížnosti na svého státního regulátora pro ochranu údajů. Kontaktní údaje národních regulátorů pro ochranu údajů v rámci EU a EEA jsou k dispozici v tomto odkazu:

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_en

Upozorňujeme, že od 25. května 2018 nemusí být regulátor v EU nebo EEA, kterého jste kontaktovali jako prvního, regulátorem, který Vaši stížnost řeší. Mohl postoupit Vaši stížnost jinému regulátorovi na ochranu osobních údajů, který s ním spolupracuje, aby určili výsledek Vaší stížnosti. Celkové vyřízení Vaší stížnost proběhne u „hlavního dozorčího orgánu“, který bude určen během procesu projednání stížnosti.

Pokud žijete mimo EU nebo EEA, a problém s ochranou osobních údajů, který Vás tíží, se týká zpracovávání osobních údajů v zemi, ve které žijete, můžete podat stížnost svému národnímu regulátorovi na ochranu osobních údajů. Podrobnosti k některým regulátorům pro ochranu osobních údajů jsou uvedeny v odkazu výše. Případně můžete najít kontaktní údaje na svého regulátora ochrany osobních údajů na internetu. 

Pokud máte obavy o tom, jak Vaše osobní údaje zpracováváme, mnoho regulátoru pro ochranu osobních údajů Vás napřed požádá, abyste se napřed na nás obrátili, vyjasnili problém, a pokusili se věc napravit před tím, než se na ně obrátíte se svou stížností nebo problémem.