By British Council Czech Republic

27 Červen 2023 - 12:00

How to use adverbs of frequency in English, blog image

Jak často se učíte gramatická pravidla v angličtině? Děláte to pravidelně? Nebo téměř nikdy? Základním aspektem učení se jakéhokoli jazyka je naučit se vyjadřovat, jak často něco děláte. V angličtině, stejně jako v mnoha jiných jazycích, se k tomu obvykle používají příslovce četnosti:

a. You’re always complaining!
b. I’m very busy so I hardly ever have time to watch TV.
c. Easter sometimes falls in March, but it usually falls in April. 

Kdy tuto gramatickou oblast používat?

Příslovce četnosti nám umožňují vyjádřit, jak pravidelně se něco děje. Příslovce může mít různé funkce. Může například popisovat sloveso („he drives quickly“) nebo může popisovat celou situaci („Luckily, he escaped from the accident uninjured“). Příslovce četnosti mají i tuto funkci, ale jak jejich název napovídá, vyjadřují, jak často se nějaká akce (sloveso) děje (viz věta „a“ výše) nebo jak často se odehrává určitá situace (viz věty „b“ a „c“ výše). Příslovce frekvence je téměř vždy tvořeno pouze jedním slovem, s výjimkou příslovce „hardly ever“. Jak poznat, které příslovce frekvence použít? To závisí na úrovni pravidelnosti, kterou chcete vyjádřit. Pomůže vám tabulka níže.

Pravidelnost (% jsou přibližná hodnota) 100 % času 80–90 % času
Příslovce always usually
Ukázková věta Edinburgh always has short days in winter. Winters in Edinburgh are usually very cold.
Podobná příslovce - normally, generally
Pravidelnost (% jsou přibližná hodnota) 50–70 % času 20–40 % času
Příslovce often sometimes
Ukázková věta It often snows in Edinburgh in winter. Edinburgh sometimes has winters without snow.
Podobná příslovce frequently occasionally
Pravidelnost (% jsou přibližná hodnota) 5–10 % času 0 % času
Příslovce hardly ever never
Ukázková věta The temperature in Edinburgh hardly ever goes over 30 celsius. Edinburgh never has short days in summer.
Podobná příslovce rarely, seldom -

Jaká jsou pravidla, co se týče struktury vět?

Nejdůležitější pravidla týkající se příslovcí četnosti souvisejí s jejich použitím na správném místě ve větě. V závislosti na typu slovesa existují tři běžné pozice:

Typ slovesa Sloveso „to be“ Všechna ostatní slovesa Pomocná a modální slovesa
Příklad You are always late. I usually work on Tuesdays.

I have often considered becoming a vegetarian.

I can never remember his name.

Pozice příslovce četnosti Po slovese „to be“ Před slovesem Po pomocném nebo způsobovém slovesu

Tato pravidla pro postavení příslovcí se mohou zdát poněkud nahodilá. Proč dávat příslovce za sloveso „to be“, ale před všechna ostatní slovesa? Důvodem může být výslovnost. Když mluví rodilý mluvčí téměř vždy sloveso „to be“ a pomocné sloveso zkracuje (takže z „You are late“ se stane „You're late“, z „I have considered“ se stane „I've considered“ atd.). V takovém případě by příslovce před slovesem „to be“ nebo před pomocným slovesem toto zkrácení narušilo. A tak se příslovce objevuje až za těmito slovesy. 

Výjimky a odchylky

Stejně jako v jiných jazycích nejsou ani v angličtině příslovce jediným způsobem vyjadřování četnosti. Je také možné používat víceslovné výrazy, zejména ty, které obsahují slova „every“ nebo „a“:

Bradley goes to French class every Tuesday and Thursday.
Tanya travels abroad at least three times a year.
Sophie phones her grandmother once a week.

Všimněte si, že tyto frekvenční výrazy jsou obvykle na konci věty nebo odstavce.

Přestože existují obecná pravidla pro správné umístění příslovcí četnosti ve větě, některá příslovce mohou tato pravidla porušovat. Pokud chce rodilý mluvčí zdůraznit příslovce, je běžné umístit je na začátek (nebo dokonce na konec) věty. To je běžné zejména u příslovcí, která naznačují „střední“ četnost, jako je usually, often, sometimes atd.  Vezměme si větu:

I sometimes work on Saturdays.

Tento postup je správný a odpovídá pravidlům uvedeným v předchozí části. Je však také možné říci:

Sometimes, I work on Saturdays.

Uvedení slova „sometimes“ na začátku věty zdůrazňuje, že tato skutečnost může být trochu překvapivá – možná bychom si představovali, že mluvčí má vždy volné soboty.

Nejčastější chyby

Jak bylo vysvětleno výše, některá příslovce se mohou ve větě vyskytovat na více než jedné možné pozici. Nikdy však není možné vložit příslovce mezi sloveso a předmět:

I read often sci-fi novels. ✗
I often read sci-fi novels. ✓ (Nebo pro zdůraznění: „Often, I read sci-fi novels.“ / „I read sci-fi novels often.“)

Příslovce never, rarely, seldom a hardly ever mají negativní význam. To znamená, že se musí používat se slovesy v kladném tvaru. Pokud by sloveso bylo v záporném tvaru, věta by obsahovala dvojí zápor, což v angličtině není možné:

I don’t never buy CDs nowadays. ✗
I never buy CDs nowadays. ✓

Protože příslovce never má záporný význam, popisuje pouze věci, které se nestaly. Pro popis věcí, které se skutečně staly, používáme příslovce ever:

It’s the best film that I have never seen. ✗
It’s the best film that I have ever seen. ✓

Při použití výrazu „have to“ k vyjádření povinnosti nezapomeňte, že „have“ je v tomto případě sloveso, nikoli pomocný výraz. To znamená, že příslovce obvykle stojí před ním.

I have always to take a nap after a big meal. ✗
I always have to take a nap after a big meal. ✓

Známé příklady z filmů, písní, seriálů atd.

I will always love you – V této slavné písni z 90. let Whitney Houston řekla svému milenci, že bude navždy v jejím srdci.

We are never (ever ever) getting back together – Ve svém celosvětovém hitu z roku 2012 řekla Taylor Swift svému bývalému, že už ho nikdy nechce za přítele (slova „ever, ever“ zde jen zdůrazňují myšlenku „never“").

Tomorrow never dies – Tento film z roku 1997 vypráví příběh Jamese Bonda, který se snaží zachránit svět tím, že pronásleduje zlého zločince, který chce rozpoutat třetí světovou válku. Název filmu ve španělštině zněl „El mañana nunca muere“.

Forrest Gump – V tomto filmu z roku 1994 hlavní postava Forrest pronese slavnou větu „My mama always said that life was like a box of chocolates – you never know what you’re going to get“.

Mini kvíz

Každá z následujících vět obsahuje jednu chybu. Najděte chybu a opravte ji.

 1. I always am happy when I finish work early.
 2. Susan has been never to Thailand.
 3. Gerald needs to take his medication three times for day.
 4. Always I try to arrive at the office before 9am.
 5. It doesn’t hardly ever rain in Almería.
 6. I eat sometimes muesli for breakfast.
 7. I always don’t remember my keys when I leave the house.

(Odpovědi)

 1. I am always happy when I finish work early.
 2. Susan has never been to Thailand.
 3. Gerald needs to take his medication three times a day.
 4. I always try to arrive at the office before 9a.m.
 5. It hardly ever rains in Almería.
 6. I sometimes eat muesli for breakfast. (Nebo pro zdůraznění „Sometimes, I eat muesli for breakfast.“ / „I eat muesli for breakfast sometimes.“)
 7. I don’t always remember my keys when I leave the house. (Nebo „I never remember my keys when I leave the house.ׅ“)